8 min läsning

Medarbetarna är den viktigaste resursen i alla företag och org­anisationer. Genom att erbjuda grupphandledning kan arbets­givaren ta tillvara varje individs unika kompetens och ge stöd till gruppens utveckling.

Hand­ledning är därmed en invest­ering som kan ge resultat på både kort och lång sikt.

team-work-min

Varför man bör överväga handledning har jag skrivet i en annan artikel. I två artiklar kommer jag nu att beskriva hur jag arbetar med grupphand­ledning i Stockholm.

Den första artikeln fokuserar på den enskilda medarbetaren och hur jag arbetar med att utveckla hans eller hennes roll på arbetsplatsen. I den andra artikeln förs resonemanget vidare till hur medarbetarna som grupp kan bidra till utveckling för företaget.

Det viktiga förarbetet

Ett bra förarbete är avgörande för all handledning. Här är motiverade deltagare den viktigaste framgångsfaktorn.

Jag lägger stor vikt vid att skapa en trygg situation där det känns bekvämt att dela upplevelser och synpunkter med arbetskamraterna. På så sätt kan deltagarna både utvecklas som personer och som lagspelare i arbets­gruppen.

De verktyg jag använder kan delas in i två grupper

  • Eget arbete i form av självreflektion. Jag beskriver två metoder i den här artikeln.
  • Gemensamt arbete, som på fackspråk benämns ”empatisk samtalsmetodik och positiv feedback”. Vad det innebär kommer jag att förklara i den andra artikeln.
  •  

Metoder för självreflektion

Det jag brukar kalla ”själv­reflektion” innebär att varje medarbetare ges utrymme att sätta ord på vad som inspirerar och begränsar dem i arbets­gruppen.

På så sätt lotsas deltagaren till en ökad förståelse för vad som krävs för att just hon eller han ska kunna bidra till ökad trivsel och bättre resultat på arbetsplatsen.

Beroende på arbetsgruppens behov och förutsättningar an­vänder jag fyra fristående verktyg för att hjälpa deltagarna i den processen.  I denna artikel presenterar jag två av dem.

enneagram

1. Enneagrammet: Ett verktyg för att förstå sig själv och andra

Varför tänker och känner jag så här? Varför reagerar jag på ett visst sätt och varför handlar jag som jag gör? Det här är frågor alla ibland ställer sig själva.

I en handledningsprocess kan jag med hjälp av strukturerade metoder använda den typen av frågeställningar för att komma vidare och bidra till utveckling av individen och arbetsgruppen.

Det finns en mängd verktyg för att inventera och analysera vår personlighet. Jag använder en metod som kallas Enneagram.  Modellen är enkel att ta till sig för deltagaren, men bygger på en avancerad modell.

Personligheter delas in i nio olika typer med olika förtjänster och tillkortakommanden. Alla behövs och det finns ingenting som är ”bra” eller ”dåligt”.

Vi tar fram en personlighetsprofil för varje deltagare som får svara på ett stort antal frågor på webben. Resultatet diskuterar vi sedan i handledningen.

Nästa steg är att titta på de olika personligheterna och fundera på hur de kan påverka arbetsgruppen. Genom samtal får deltagarna stöd för att utveckla personliga egenskaper som bidrar till utveckling.

Vi diskuterar hur styrkor kan utvecklas och hur begränsningar och fastlåsta mönster kan hanteras.

Varje deltagares unika kompet­ens kan tas tillvara på bästa sätt när den tydliggörs. Det är viktigt att arbetet känns tryggt och lekfullt av del­tagarna. Du kan läsa mer om Enneagram­et i denna artikel.

samarbete

 

2. Motivationsspelet: Verktyg för att stärka vilja och engagemang

I dagens yrkesliv utsätts vi alla för förändringar och ändrade förutsättningar. Det kan handla om nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater eller en helt ny inriktning på arbetet.

Som medarbetare är det lätt att tappa fotfästet och kontakt med det som ger mening på jobbet.

Kanske finns behov av att reflektera över hur arbetet kan förenas med andra viktiga mål i livet. För att stärka arbets­gruppens vilja och engage­mang i förändrings-arbete kan jag som handledare arbeta med något som kallas ”Motivations­spelet”.

Spelet består av ett stort antal spelkort uppdelat i fyra grupper:

1. Faktorer som inspirerar och motiverar
2. Faktorer man hämtar inspiration och motivation från
3. Faktorer som krävs för att behålla inspirationen och motivationen
4. Faktorer som hindrar och begränsar inspirationen och motivationen

Men hjälp av korten utforskar deltagarna på ett lekfullt sätt frågor som: Vad blir jag verkligen inspirerad av? Vad skulle jag helst vilja arbeta med? Vad krävs för att jag ska komma dit?

Vad kan jag som medarbetare göra för att utveckla min arbetsgrupp? Vad är det som hindrar utveckling? Hur kan vi komma förbi hindren?

Övningen har många fördelar. Förutom en välgörande själv­reflektion ökar deltagarnas förståelse för varandras tankar och behov.

Tillsammans tar vi ett steg tillbaka och funderar på yrkesval och nuvarande arbets­situation. Deltagarna stärks att göra medvetna val i sin yrkes­roll.

En annan fördel med övningen är att deltagarna lär av varandra. Kanske ser någon annan i gruppen egenskaper man inte varit medveten om.

Det är vanligt att motivationen ökar i arbetsgruppen och handledningen bidrar till en positiv utveckling för verksamheten. Här kan Du läsa mer om ”motivationsspelet”.

I min andra artikel , ”hand­ledning-ett stöd för arbets­gruppen”, kommer jag att skriva om två verktyg: ”Det empatiska samtalet” och ”Feedbackspelet” som jag använder för att fördjupa och utveckla samarbetet i arbetsgruppen.

Liknade Artiklar