9 min läsning

Jag tycker det är viktigt att i yrkes­relaterad hand­ledning ar­beta med grupp­del­tagarnas motiva­tion. Genom att utforska och stärka de anställ­das inre motiva­tion och dela den med andra i hand­ledning skapas förut­sättningar för en mer harm­onisk och effek­tiv arbets­­plats.

motivations-spel

Ett exempel på att arbeta med motivation i handledning” är att ta del av ”motivationspelet” , ett lekfullt spel för individer och grupper.

Ett annat ”spel” som jag använder i handledning är feedbackspelet. I sitt upplägg påminner det om motivations­spelet men här ligger fokus på feedback i en arbetsgrupp.

Min erfarenhet är att dessa övningar är minst lika givande men det kräver mer pedagogisk och psykologisk av kompetens av handledaren.

Jag kommer ge exempel lite längre ned i texten men först några inledande ord om värdet av feedback. Att ge feedback är något som inte minst chefer har praktiserat under en längre tid, inte minst i sk. ”utvecklings­samtal” med sina medarbetare.

Många kan dock vittna om att det inte är helt lätt att ge feedback ett konstruktivt sätt. Det är lätt hänt att feedback upplevs som något negativt.

Även om en medarbetare får en del ”positiv” feedback så tenderar det ”negativa var det som ”fastnar” hos den enskilda medarbetaren eller gruppen.

Ett annat problem med traditionell feedback är att den ofta är enkelriktad. Feedback är inte något som enbart chefer bör ge sina medarbetare.

Feedback bör ges av alla, till alla. Om medarbetare lär sig att ge och ta emot konstruktiv feedback från sina kollegor kan potentiella problem undvikas.

Utgångspunkten i mitt eget handledningsarbete är att individer och grupper oftast strävar efter att göra ett bra jobb om de får rätt förutsättningar.

Med en konstruktiv feedback­kultur där alla känner att de vill och kan ge feedback kan individer och grupper utvecklas och goda relationer skapas. Ett öppet samtalsklimat skapar en arbetsplats med bättre stämning och samarbete.

I den handledning som jag erbjuder i Stockholm med omnejd, utgår ifrån en psykosyntetisk värdegrund, Jag lägger stor vikt vid empatisk kommunikation.

Istället för att använda allt för värdeladdade ord brukar jag uppmuntra såväl chefer som medarbetarna att stärka det som är bra och som underlätta ett utforskande av den potentiella kraften i det som är mindre bra.

Tillsammans utforskar vi vad olika egenskaper kan ha för förtjänster och begränsningar. Det sker genom att öppet samtal utan värderingar och dömande vilket gör att alla kan känna sig sedda och betydelsefulla.

Ett sätt att sätta att utveckla en kultur av kreativ och konstruktiv feedback kan vara att engagera sina medarbetare i något som kallas ”Feedback-spelet.

På relativt kort tid, kan man med hjälp av spelet få fram en hel del information om gruppen och enskilda medarbetares förtjänster (styrkor) och begränsningar (svagheter).

Spelet hjälper deltagarna att stötta varandra i detta arbete. När den enskilda individen ”växer” så skapas också möjligheten för gruppen att ”växa” och bli mer samspelta.

spelkort

Feedback-spelet

Spelet består av 140 spelkort som tillsynes innehåller förtjänster (starka) och be­gräns­ande (svaga) egenskaper.

Det kan vara egenskaper som man tydligt kan identifiera sig med men det kan också egen­­skaper som deltagarna använder selektivt, te.x i privatlivet men inte i arbetslivet.

Det kan också vara egenskaper som man är osäker på om man har eller som man vet saknas.

Eftersom namnet på egen­skaperna är fördefin­ierande på korten blir det lättare för deltagarna komma i kontakt med olika egenskaper och på sätt utforska sina styrkor och tillkortakommanden.

När man spelar feedbackspelet för första gången kan man mjukstarta med att utforska deltagarna starka positiva egenskaper. De som man upplever sig behärska och som man har nytta av. Sedan kan man gå vidare och titta på egenskaper som är begränsade (svaga).

När man blir lite varm i kläderna kan man ta spelet ett steg vidare och utforska om det finns begränsningar i det som man upplever vara en styrka och förtjänster i de s.k. ”svaga” korten.

Exempel på spelövningar

För att du ska få en uppfattning om hur man spelar feedback­spelet tänkte jag presentera ett exempel. I den denna spelövning får respektive deltagare börja med att på egen hand reflektera över sina starka respektive svaga egenskaper.

Du börjar med ett ta 8 styrkekort överst från högen av starka kort och lägg dem framför dig med framsidan upp.

Ta därefter ett nytt kort från högen. Med varje nytt kort måste du bestämma om du vill ersätta ett av de 8 korten med det nya, alltså du väljer varje gång vilken stark egenskap som passar dig bäst.

Lägg bort det kort som du bytt ut. Fortsätt att göra detta tills kortleken är slut. Du har då 8 kort framför dig med starka egenskaper vilka du tycker bäst representerar dig.

Placera därefter korten i värdeordning genom att börja med de starka egenskaper som är mest värdefulla får dig.

Om du vill kan du skilja mellan starka egenskaper du använder i arbetssituationer och de du visar upp i privatlivet. Gör samma sak med de kort som visar på de svaga egenskaperna.

Exempel på fyra starka och fyra svaga egenskaper

När det är gjort så kan du reflektera vidare. Fundera över: ”Finns det ett samband mellan några av de utvalda starka respektive svaga egenskaper­na?’.

För varje stark egenskap, fundera över vilka situationer eller förutsättningar som skulle kunna få de starka egenskaperna att förändras till svaga egenskaper.

Fokusera nu på dina två starkaste egenskaper ’(de som ligger till vänster i din rad av åtta starka kort) . De är en sorts visitkort. Ha dessa styrkor i åtanke och fundera över följande frågor:

  • På vilket sätt tyr sig människor i din omgivning till dig med hänseende på dessa starka egenskaper?
  • Hur använder du dig av dessa starka egenskaper (enligt din personliga guideprincip ) i de delar av ditt arbete som det handlar om?

Fundera över den ”svaga egenskap”  som stör dig mest för tillfället (det kort som ligger till vänster i din rad av åtta svaga kort. Att analysera denna svaghet kan vara problematiskt. Ett sätt att närma sig denna är att ställa sig några frågor:

  • På vilket sätt försöker den hjälpa dig, trots sina begränsningar? Vad försöker den egentligen åstadkomma ? Försöker denna ”svaghet” skydda dig på något sätt ?

Du kan sedan utveckla denna övning genom att engagera dina kollegor i spelet. Var och en kan presentera kort som de upplever som dina styrkor och svagheter.  Här är det viktigt att hand­ledaren ser till att den feedback som ges  är konstruktiv och hjälpsam.

Det var lite om feedbacks­spelet. Om Du är intresserad av pröva detta spel, för en kick off eller handledning så är du väl­komm­en att höra av till mig.

Liknade Artiklar