8 min läsning

För er som är bekanta med grupphand­­ledning vet säkert att det primära syftet med hand­led­ning är att ge deltagarna bättre förut­sätt­ningar till att utveck­las inom sina respek­tive yrken.

Grupphand­ledning är en form av kompetens­utveckling där deltagarna bl.a kan få diskutera nya ideér, nya metoder och teorier m.m.

Det kan också vara en möjlighet för deltagarna att tillsammans reflektera och diskutera kring den egna personliga yrkesrollen. Denna artikel handlar om det senare.

En viktig aspekt som kan lyftas fram i handledning är t.ex. vad det är i arbetet som inspirerar och motiverar.

motivation

Tillsammans med sina kollegor kan, var och en i handledning, få möjlighet att utforska sina egna personliga drivkrafter, förutsättningar och hinder.

Även om man delar en gemen­sam vision (affärsidé) så kan den person­liga motiva­tionen vara något helt annat. Om medarbetarna i en organisation inte riktigt förstår sina egna och varandras driv­krafter kan det leda till oengage­mang och i värsta fall konflikter.

Motivationsspelet

Som handledare i psykosyntes har jag just börjat använda mig av gruppövningar i form av ett ”Motivationsspel”. Spelet ger deltagarna möjligheten till självreflektion och feedback från gruppens övriga deltagare i frågor som rör motivation.

Genom att ta ett steg tillbaka för att tänka över vad man vill med sitt yrkesval ökar förutsätt­ningarna till att göra mer medvetna val, bli mer kreativ och samtidigt stärka sitt arbetslag.

Genom att frigöra ”dolda kunskaper” om sig själva och om varandra kan enskilda medarbetare men även hela arbetsgruppen växa.

Fyra områden att utforska

I dessa övningar kan fyra olika aspekter (delområden) utforskas:

–Aktiviteter: Vad vill jag göra? Vad ger mig energi?

–Inspirationskällor: Varifrån kommer min inspiration? Hur hittar jag min och gruppens inre motivation?

–Förutsättningar: Vilka behov måste tillfredsställas för att jag skall kunna arbeta effektivt och ha trevligt

-Hinder: Vilka tankar hindrar mig från att genomföra sådant som motiverar mig?

Dessa fyra delområden i spelet påminner mycket om det vi inom psyko­syntetisk terapi/­coaching och handled­ning kallar psykosyntes­processen.

Genom att reflekterar över dessa frågor kan vi stärka våra vilja men också väcka de drivkrafter som vi av olika skäl är mer eller mindre är omedvetna om.

Nedan ser du exempel på hur korten kan se ut för de fyra delområdena. Det första kortet är ett exempel på vad som kan inspirera/motivera (”vara kreativ”)

Det andra kortet visar var man hämtar sin inspiration (önskan/­längtan) och det tredje vad som krävs för att upprätt­hålla sin motivation (karriär­smöjligheter”) Det fjärde kortet är ett exempel på vad som kan begränsa oss (rädd att ta risker).

Man kan välja att fokusera på en av de fyra grupperna eller så inkluderar man alla delområden i spelet. Vilket upplägg man väljer beror på vilket specifikt syfte man har med övningen och inte minst hur mycket tid man har till sitt förfogande.

Variationerna i spelet är oändliga. Det är bara fantasin som sätter gränser. Det finns spel som är relativt enkla medan andra är mer komplexa. För att få en uppfattning om hur man spelar så ger jag nedan ett exempel på en enklare övning om inspirationskällor.

Exempel på övning

Syftet med denna övning är tvådelat, göra deltagarna medvetna om vad som berör dem mest och lära känna varandra bättre.

Korten sprids ut på på borden med textsidan upp. Var och en väljer tre kort med de inspirationskällor man anser tillför mest. Skriv, för var och en av inspirationskällorna, ned svaren på följande frågor:

–  Vad anser du att den här inspirationskällan handlar om?
–  Hur, var och hur ofta stöter du på den?
–  Hur påverkar den här inspirationen dig?
–  Uttrycker du, privat eller på jobbet, det som berörs inom dig av den här inspirationskällan? På vilket sätt i så fall? Om inte, varför?

I tur och ordning placerar var och en sina kort framför sig och berättar om det man kommit fram till. De övriga i gruppen kan reagera. När en person är klar lägger han tillbaks korten.

Det kan också vara givande att titta på organisationens inspirations­källor och jämföra dem med de man har person­ligen. Gruppen samtalar och väljer ut två inspirations­källor som är mycket viktiga för organisa­tionen.

– Var och en funderar över och skriv ned vad du märker av dessa under arbets­vardagen. Det kan vara svårt att komma fram till vilka inspirations­källorna är. Ibland kan affärsiden eller företagets vision ge tips

Nästa steg är att jämför dina egna inspira­tionskort med de med de ni valt för organisa­tionen. Vilka konse­kvenser kan du dra? Kan någon av dina inspirations­källor ge något till organisationen? Vilken i så fall och på vilket sätt?

Ibland kolliderar individens och organisationens inspirations­källor. Det är t.ex. fallet när man har motstridiga värderingar och ideal.

Hör av dig om du vill testa

Det var lite om motivations­spelet. Om Du är intresserad av pröva detta spel, för en ”kick off” eller i mer traditionell hand­ledning i Stockholm med omnejd så är du välkommen att höra av till mig.

Ett annat spel som jag brukar använda i handledning är feedbackspelet som du kan läsa om här.

Liknade Artiklar