23 min läsning

I parrelationer kan det ibland kännas som att man inte når fram till varandra, att missförstånd uppstår och att frustrationen växer. Du kanske upplever att din partner uttrycker sig otydligt eller att hen inte lyssnar på dina behov och önskemål. Eller är det tvärtom?

När du har dina mörkaste stunder kanske du rent av tänker att ni inte passar ihop. Istället för att ge vika för denna typ av destruktiva tankar kan lösningen kanske ligga i att aktivt arbeta med att skapa en djupare förståelse för varandra.

Verktyg för att förstå dig själv och din partner

I den här artikeln vill jag presentera två användbara verktyg som du kan använda för att utveckla din relation i terapi. Du kan göra det själv men jag rekommenderar att du gör det tillsammans med din partner. De verktyg som vi ska utforska är Enneagram och Anknytningsteorin.

Enneagrammet kan hjälpa dig i terapi med fokuserar på att identifiera och beskriva dina egna unika motivationer och drivkrafter, medan Anknytningsteorin kan hjälpa dig att se hur tidiga relationer och erfarenheter format dina anknytningsmönster i relation tilll andra.

Genom att kombinera insikter från anknytningsteorins fyra anknytningsmönster med Enneagrammets nio personlighetstyper kan du få en mer holistisk bild av ditt egna psykologiska landskap. Detta kan bidra till att du får en djupare självförståelse och förbättrade relationer med andra.

Få inspiration och vägledning

Förhoppningsvis kommer denna artikel även ge dig idéer om hur du, med din speciella personlighet, kan utveckla dig själv och dina relationer. Det bör kunna leda till att Du kan:

 • Förbättra kommunikationen: Genom att förstå din egen och din partners Enneagramtyp och anknytningsmönster kan du bli mer medveten om hur ni kommunicerar på olika sätt. Detta kan hjälpa dig att undvika missförstånd och att kommunicera mer effektivt.
 • Hantera konflikter: Enneagrammet och anknytningsteorin kan ge dig insikter i hur du och din partner hanterar konflikter på olika sätt. Detta kan hjälpa dig att hitta mer konstruktiva sätt att lösa problem och att undvika konflikter.
 • Öka närheten: Enneagrammet och anknytningsteorin kan hjälpa dig att förstå dina egna och din partners behov av närhet och intimitet. Detta kan hjälpa dig att bygga en starkare och mer tillfredsställande relation.
 • Hantera konflikter: Enneagrammet och anknytningsteorin kan ge dig insikter i hur du och din partner hanterar konflikter på olika sätt. Detta kan hjälpa dig att hitta mer konstruktiva sätt att lösa problem och att undvika konflikter.
 • Öka närheten: Enneagrammet och anknytningsteorin kan hjälpa dig att förstå dina egna och din partners behov av närhet och intimitet. Detta kan hjälpa dig att bygga en starkare och mer tillfredsställande relation.

Det är viktigt att notera att både Enneagrammet och Anknytningsteorin är verktyg som kräver viss förståelse för att användas effektivt. Att arbeta med en kunnig terapeut kan vara till stor hjälp för att få ut det mesta av dessa verktyg.

Denna artikel inleds med en genomgång Enneagrammet och sedan tittar vi närmare på Anknytningsteorin. Jag avslutar sedan, med tre exempel, visa hur de kan integreras med varandra. Det är ganska mycket text att ta in så jag rekommenderar att du tar god tid på dig om du verkligen vill förstå allt.

Av pedagogiska skäl har jag förenklat beskrivningen av arbetsprocessen. Jag kommer inte att gå igenom alla tänkbara scenarier eller djupare i de olika psykologiska processerna. Den möjligheten ges istället i terapi-rummet. Trots detta hoppas jag att du ändå blir inspirerad av dessa två verktyg och att de kan bidra med värdefulla insikter i din relation.

Enneagram: Vilka drivkrafter har du och din partner?

Det första steget när en klient eller ett par vill utforska sin personlighets- och relationsprofil är att genomföra en enneagram-analys med hjälp av ett självskattningstest. Själva Enneagrammet är en modell med nio olika personlighetstyper, var och en med unika drivkrafter, behov, utmaningar och styrkor.

Genom att göra ett självskattningstest kan vi identifiera en personlighetsstyp, vilket kan ligga till grund för vidare utforskning av din egen personlighet och hur den påverkar dina relationer.

I denna artikel kommer vi att fokusera på dina styrkor och tillkortakommanden när det gäller relationer. Förhoppningsvis kommer analysen att hjälpa dig att:

 • Förstå hur din personlighetstyp påverkar din kommunikation med din partner.
 • Hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt genom att förstå dina egna och din partners utmaningar.
 • Identifiera din partners behov.
 • Skapa en starkare och mer meningsfull relation genom ökad självinsikt och förståelse för din partner.

Nedan finns en kort sammanfattning av vad Enneagrammet säger om varje personlighetstyp och hur de tenderar att relatera till sin partner. Om du inte är bekant med respektive personlighetstyp föreslår jag att du läser min artikel: ”Personlig utveckling och enneagram”.

enneagram-test
Typ 1: IDEALISTEN

Idealisten brukar attraheras av partners som är intelligenta, framgångsrika och moraliskt upprätta. Idealisten kan dock ha svårt att släppa taget om kontrollen och slappna av i relationer.

Typ 2: Hjälparen

Hjälparen dras till partners som behöver dem och uppskattar deras omsorg. De kan dock ha svårt att sätta egna gränser och säga nej.

Typ 3: Presteraren

Presteraren söker partners som beundrar deras framgångar och delar deras ambitioner. De kan dock ha svårt att visa äkta känslor och att vara sårbara.

Typ 4: Individualisten

Individualisten dras till partners som är unika och autentiska. Individualisten kan dock ha svårt att släppa in andra i sitt liv och visa engagemang.

TYP 5: UNDERSÖKAREN

Undersökaren söker partners som respekterar deras behov av självständighet. Undersökaren kan dock ha svårt att öppna upp sig och visa känslor.

Typ 6: DEN Lojala

”De Lojala” dras till partners som är stabila och trygga. ”Den lojala” kan dock ha svårt att lita på andra och släppa taget om kontrollen.

Typ 7: Entusiasten

Entusiasten söker en partner som är roliga och spännande. Entusiasten kan dock ha svårt att binda sig och ta ansvar i relationer.

Typ 8: UTMANAREN

Utmanaren dras till partners som är starka och självständiga. Utmanaren kan dock ha svårt att visa ömhet och sårbarhet.

Typ 9: MEDLAREN

Medlaren söker partners som är lugna och stödjande. De kan dock ha svårt att sätta egna behov och gränser.

Jag hoppas att denna mycket schematiska beskrivning av Enneagrammets nio personlighetstyper ger dig en uppfattning om vad var och en söker i en relation, men också vilka utmaningar de står inför.

Det är viktigt att komma ihåg att Enneagrammet är ett komplext system och att dessa beskrivningar bara är generella riktlinjer. Varje individ är unik och kan ha en kombination av egenskaper från olika typer.

Anknytningsteorin: Nyckeln till relationer

Nu när vi har kommit en bit in i Enneagrammet har vi förhoppningsvis fått vissa insikter om klientens förhållanden till andra. Men för att gå djupare får klienten göra ytterligare ett självskattningstest utifrån anknytningsteorin.

Anknytningsteorin är ett ofta använt verktyg som kan hjälpa till att förklara de bakomliggande orsakerna till vissa beteenden och utmaningar som respektive enneagramtyp kan uppleva.

Kortfattat beskriver anknytningsteorin olika sätt som vi kan knyta an till andra. Dessa mönster, som vi utvecklar som barn, tenderar att påverka hur vi bildar och upprätthåller relationer med partners, familj och vänner. De kan också påverka vår självkänsla, mentala hälsa och förmåga att hantera stress.

Enligt denna teori kan anknytningsmönstren delas in i fyra kategorier: en trygg anknytning och tre otrygga anknytningsmönster. Att förstå anknytningsteorin kan förbättra kommunikationen och relationerna i alla aspekter av livet, från romantiska partnerskap till vänskap och arbetsrelationer.

Om du vill läsa mer om anknytningsteorin föreslår jag min artikel: ”Anknytningsteorin och kärleksrelationer”.

Schematisk beskrivning av fyra anknytningsmönster

1. Trygg anknytning:

Personer med trygg anknytning har en positiv bild av sig själva och litar på att andra finns där för dem. I relationer söker de närhet och komfort, och kommunicerar öppet om sina behov. De kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och känner sig trygga i att de kan reparera relationen om det behövs.

En partner med trygg anknytning kan säga ”Jag saknar dig när du är borta” och lyssna aktivt när sin partner uttrycker sina känslor. De kan lösa konflikter genom att kompromissa och samarbeta.

2. Otrygg-undvikande anknytning:

Personer med otrygg-undvikande anknytning tenderar att vara självständiga och undvika känslomässig närhet. De kan verka oengagerade eller distanserade i relationer och ha svårt att uttrycka sina känslor. De kan ha en rädsla för att bli beroende av andra och föredrar att hantera problem på egen hand.

En partner med otrygg-undvikande anknytning kan dra sig undan när sin partner försöker prata om känslor eller problem. De kan verka oberörda av sin partners behov och föredrar att spendera tid ensamma.

3. Otrygg-ambivalent anknytning:

Personer med otrygg-ambivalent anknytning längtar efter närhet men oroar sig för att bli övergivna. De kan vara klängiga eller svartsjuka i relationer och ha svårt att lita på sin partner. De kan pendla mellan att vilja ha närhet och att känna sig kvävda av den.

En partner med otrygg-ambivalent anknytning kan bli arg eller ledsen om sin partner inte svarar på deras meddelanden omedelbart. De kan kräva konstant försäkran om sin partners kärlek och engagemang.

4. Desorganiserad anknytning:

Denna kategori kännetecknas av oförutsägbara och kaotiska anknytningserfarenheter i barndomen. Personer med desorganiserad anknytning kan ha svårt att reglera sina känslor och beteenden. De kan ha problem med att bilda och upprätthålla stabila relationer.

En partner med desorganiserad anknytning kan ha plötsliga utbrott av ilska eller vrede. De kan sabotera relationen genom impulsiva beteenden eller genom att hota att avsluta den.

anknytningsmonster

Analysera resultatet

När vi har genomfört de båda självskattningstesterna och tillsammans analyserat var och en, är det dags att se om vi kan gå vidare. Om resultaten är alltför motstridiga kan det vara nödvändigt att först utvärdera analysen.

Men om resultaten från de två självskattningstesterna samvarierar och överensstämmer med klientens egna upplevelser, finns det goda skäl att göra djupare analyser.

Tre Ennegramtyper och deras otrygga anknytngsmönster

För att ge en känsla av hur en djupare analys kan se ut har jag valt ut tre enneagram-personligheter som har någon form av otrygg anknytning. Det är dock viktigt att förstå att dessa exempel är representativa men inte universella.

Jag hade till exempel kunnat visa en personlighetstyp med trygg anknytning, men i detta fall har analysen visat att alla tre har någon form av otrygg anknytning. Samtidigt visar deras enneagram-personligheter på tillkortakommanden som korrelerar med deras anknytningsmönster.

De tre som jag beskriver är:

 • Hjälparen
 • Presteraren
 • Undersökaren

HJÄLPAREN – Enneagramptyp 2

Enneagramtyp 2, även känd som Hjälparen, har ofta ett osäkert anknytningsmönster. De har ett starkt behov av att känna sig älskade och behövda av andra, vilket kan leda till att de fokuserar på att ta hand om andras behov på bekostnad av sina egna. De kan vara benägna att bli självuppoffrande och känna sig obekväma med att ta emot hjälp eller beröm.

HJÄLPAREN

Exempel på typiska otrygga anknytningsmönster som ses hos Enneagramtyp 2:

Otrygg-undvikande: Hjälpare med detta mönster kan vara oroliga för att bli övergivna av de de bryr sig om. De kan ha svårt att lita på att andra kommer att finnas där för dem när de behöver dem. På utsidan kan de verka självsäkra och oberoende, men de kämpar ofta med känslor av osäkerhet och ensamhet.

Otrygg-ambivalent: De är ständigt upptagna med att ta hand om andras behov och har svårt att sätta gränser. De kan känna sig skyldiga att säga ja till förfrågningar, även om de inte har tid eller energi. De kan ha svårt att uttrycka sina egna behov och känslor, vilket kan leda till frustration och missförstånd.

Otrygg-desorganiserad: De kan verka vara mycket organiserade och effektiva när det gäller att ta hand om andra. Men de har ofta svårt att ta hand om sig själva och sina egna behov. På utsidan kan de verka ha allt under kontroll, men de kämpar ofta med inre kaos och desorganisation.

Om du är en Enneagramtyp 2 och kämpar med osäker anknytning, finns det saker du kan göra för att läka och och bygga starkare, mer tillfredsställande relationer med andra.

 • Sätt gränser: Det är viktigt att lära sig att sätta gränser och säga nej till förfrågningar som du inte kan eller vill hantera. Detta kan vara svårt för Hjälpare, men det är nödvändigt för att skydda din egen mentala och emotionella hälsa.
 • Uttryck dina behov: Hjälpare är ofta bra på att uttrycka andras behov, men de kan ha svårt att uttrycka sina egna. Det är viktigt att lära sig att kommunicera dina behov och önskemål till andra på ett tydligt och assertivt sätt.
 • Ta hand om dig själv: Det är lika viktigt att ta hand om dig själv som att ta hand om andra. Se till att du får tillräckligt med sömn, äter hälsosam mat och motionerar regelbundet. Ta dig också tid för aktiviteter som du tycker om och som får dig att må bra.

Det är viktigt att notera att inte alla Enneagramtyp 2 har ett otryggt anknytningsmönster. Vissa Hjälpare kan ha trygga anknytningsmönster och vara kapabla till att ha sunda och jämlika relationer. Men otrygga anknytningsmönster är vanliga hos denna typ, och det kan vara till hjälp för Hjälpare att förstå hur dessa mönster kan påverka deras relationer.


PRESTERAREN – Enneagramptyp 3

Enneagram Typ 3, även kallad ”Presteraren”, har ofta ett undvikande anknytningsmönster. De kan verka självsäkra och oberoende, men de har ofta en djuplig rädsla för att bli avvisade eller misslyckas. Detta kan leda till att de undviker nära relationer eller kämpar med att känna sig känslomässigt nära andra.

PRESTERAREN

Exempel på typiska otrygga anknytningsmönster som ses hos Enneagramtyp 3:

Otrygg-undvikande: Dessa Typ 3 strävar efter framgång och kan vara mycket prestationsfokuserade. De är drivna, resultatinriktade och effektiva i att uppnå sina mål. Utåt sett kan de verka självsäkra och kompetenta, men de kämpar ofta med känslor av otillräcklighet och rädsla för misslyckande.

Otrygg-ambivalent: Dessa Typ 3 fokuserar så mycket på att uppnå mål att de kan förneka sina egna behov och känslor. De har svårt att koppla av och är rädda för att släppa kontrollen. De strävar efter att vara produktiva och känner ofta skuld om de inte uppfyller sina egna eller andras förväntningar.

Otrygg-desorganiserad: Dessa Typ 3 kan vara mycket organiserade och effektiva när det gäller att uppnå mål och skapa framgång. Samtidigt kämpar de med inre stress och överväldigande känslor, och har svårt att balansera sitt arbetsliv med sina personliga behov.

Om du tror att du kan ha ett undvikande anknytningsmönster finns det saker du kan göra för att förbättra dina relationer:

 • Lär dig att uttrycka dina känslor: Att lära sig att uttrycka dina känslor, både positiva och negativa, är viktigt för att bygga starka relationer. Du kan öva på att uttrycka dina känslor till en betrodd vän eller familjemedlem, eller i en terapi- eller rådgivningsmiljö.
 • Sätt realistiska förväntningar: Typ 3 personer kan ha höga förväntningar på sig själva och på sina relationer. Det är viktigt att sätta realistiska förväntningar och att acceptera att alla gör misstag ibland.
 • Var tålmodig: Att förändra ditt anknytningsmönster tar tid och tålamod. Var tålmodig med dig själv och med de människor du har relationer med.

Det är viktigt att notera att inte alla Enneagramtyp 3 har ett otryggt anknytningsmönster. Vissa Presterare kan ha trygga anknytningsmönster och vara kapabla till att ha sunda och jämlika relationer. Trots detta är otrygga anknytningsmönster vanliga hos denna typ, och det kan vara till hjälp för Presteraren att förstå hur dessa mönster kan påverka deras relationer.


UNDERSÖKAREN – Enneagramptyp 5

Enneagram Typ 5, även kända som ”Observatörer” eller ”Tänkare”, tenderar att ha ett undvikande anknytningsmönster. Detta innebär att de ofta har en stark önskan om självständighet och autonomi, och kan ha svårt att släppa in andra i sina liv. De kan vara reserverade, introverta och föredra att spendera tid ensamma med sina tankar och idéer.

UNDERSÖKAREN

Exempel på typiska otrygga anknytningsmönster som ses hos Enneagramtyp 5:

Otrygg-undvikande: Dessa Typ 5 kan ha en tendens att undvika närhet och emotionell närvaro. De känner sig ofta osäkra på sina sociala färdigheter och försöker undvika situationer som kräver nära kontakt. De verkar tillbakadragna och självständiga, men kämpar med rädsla för att inte bli förstådda eller accepterade.

Otrygg-ambivalent: Dessa Typ 5 är djupt engagerade i sina intressen och kunskaper, vilket kan göra dem distraherade eller frånvarande från sociala och emotionella behov. De har svårt att prioritera relationer och kämpar med att uttrycka sina känslor eller behov för andra

Otrygg-desorganiserad: Dessa Typ 5 kan vara väldigt organiserade när det gäller sina intellektuella intressen och kunskaper. De har ett starkt behov av att ha kontroll över sin kunskap och omgivning, men kämpar med att hantera känslomässig eller social oordning.

Här är några tips för Enneagram Typ 5 som vill utveckla mer säkra anknytningsmönster:

 • Utforska dina känslor: Typ 5 tenderar att undvika sina känslor, men det är viktigt att lära sig att acceptera och uttrycka dem på ett hälsosamt sätt.
 • Sätt gränser: Att sätta gränser kan hjälpa Typ 5 att skydda sig mot att bli överväldigade av andra.
 • Öva på kommunikation: Typ 5 kan ha svårt att kommunicera sina behov och känslor. Att öva på kommunikation med andra kan hjälpa dem att bygga starkare relationer.

Det är viktigt att påpeka att inte alla Enneagramtyp 5 har ett otryggt anknytningsmönster. Det finns Undersökare som har trygga anknytningsmönster och kan upprätthålla hälsosamma och jämlika relationer.

Sammanfattningvis-Vågar jag lita på resultatet?

Enneagrammet och anknytningsteorin är två verktyg som kan vara till hjälp för att få bättre självförståelse och bättre förståelse för din partner. Men det är viktigt att komma ihåg att inga verktyg är perfekta.

Enneagrammet är ett system för att kategorisera människor i nio olika personlighetstyper. Det baseras på självrapportering och det finns ingen vetenskaplig konsensus om dess giltighet.

Anknytningsteorin är en teori om hur tidiga relationer med våra vårdgivare påverkar våra senare relationer. Den har starkare vetenskapligt stöd än Enneagrammet, men det är fortfarande inte en perfekt modell.

Det är viktigt att använda Enneagrammet och anknytningsteorin med en nypa salt. De kan vara till hjälp för att ge dig insikter om dig själv och din partner, men de bör inte ses som definitiva sanningar.

Tanken med denna analys är främst att väcka en lust att utforska mer. Men Jag rekommenderar att du gör detta med någon som är väl bevandrad i dessa verktyg. Det är först när du har en klar bild, av din personlighetstyp, dina strategier och dina anknytningsmönster, som du kan utveckla nya strategier.

Om du och din partner upptäcker att ni har olika sätt att hantera problem, behöver ni inte känna hopplöshet. Både Enneagrammet och anknytningsteorin är dynamiska modeller som kan hjälpa er utveckla nya strategier baserade på de insikter ni får i terapiprocessen.

Genom att bli medvetna om era egna anknytningsmönster och hur de påverkar era relationer kan ni börja skapa tryggare och hälsosammare mönster för kommunikation, konfliktlösning och närhet.

Om du är intresserad av att lära dig mer om Enneagrammet och anknytningsteorin finns det många resurser tillgängliga. Du kan läsa böcker, titta på YouTube eller kontakta mig på Ny Insikt för mer terapeutisk hjälp i Stockholm.