13 min läsning

För ett tag sedan påbörjade jag en artikelserie om den amerikanska professorn John Gottmans bok om ”sju gyllene regler för att lycklig kärleks­relation”. Nu kommer del 2.

John Gottman

John Gottman

Det är metod som jag fram­gångs­rikt har använt mig av i par­terapi i Stockholm. Den första artikeln innehåller en sammanfattning av de tre första gyllene reglerna.

I denna artikel presenterar jag regel fyra och fem. De avslut­ande reglerna, sex och sju, kommer  i en senare artikel.

Regel 4. Fatta beslut i samråd med din partner

Den här regeln är något som fram­förallt männen brukar ha problem med. Enligt Gottman finns det en lång tradition i de flesta kulturer om att det är mannen som i slutändan fattar alla viktiga beslut i en relation.

Även om ”den nya moderna mannan” har blivit bättre på att inkludera och lyssna på sin partner så är det inte lätt att bryta gamla kulturella mönster.

Har vi svenskar kommit längre i vårt jämställdhetsarbete?  Även om så är fallet så finns det väl fortfarande skillnader mellan könen i hur vi hanterar konflikter?

Är det t.ex en överdrift att säga att även svenska män tenderar att vara väldigt envisa medan kvinnor är mer kompromiss­villiga när konflikter uppstår?

Oavsett om detta är en allt för grov generalisering så tycker jag att Gottman har en poäng i att betona vikten av samråd i relation.

Han menar att det är viktigt att båda parter i en relation har en vilja att överkomma olika former av konflikter genom att diskutera varandras stånd­punk­ter och  vara beredd på att göra kompro­misser.

Genom att ge med sig i en konflikt visar man i praktisk handling att man verkligen ser varandras behov vilket i sin tur stärker vänskaps­banden och tilliten till varandra.

terapi-dans

För att kunna närma sig olika konfliktområden menar Gottman att man först måste identifiera och förhålla sig till två huvudtyper av konflikt­områden.

Den första typen av konflikter är av lite ”enklare” karaktär som bottnar i konkreta och avgrän­sade pro­blem. Det kan t.ex vara svårig­heter med att välja färg på väggarna i sovrummet.

Den andra typen är mer komp­licerade, det kan vara frågor som t.ex har en grund i skilda värder­ingar. Om paret t.ex. har olika syn på hur man uppfostrar sina barn så kan det vara nödvändigt att acceptera varandras olika ståndpunkter och samtidigt kunna ”leva” med denna typ av konflikt.

Oavsett typ av konflikt måste parter känna sig förstådda och respekterade. Om man känner sig kritiserad och nedvärderad är man  inte i stånd att tänka på förändring, istället tenderar man att gå i försvar.

Det är ett förhållningssätt som påminner om teorin och metoden bakom”Non-violent Communic­ation” (eller ”Giraffspråket som den brukar kallas på svenska).

Så varför är det viktigt att först fastställa typen av konflikt? Skälet är att det finns olika strategier för olika typer av konflikter. Det är i grunden ganska enkelt att avgöra konfliktens karaktär.

Det som kännetecknar en ”svårare existentiell konflikt”, till skillnad från en ”enklare praktiskt konflikt”, är att den  förstnämnda i regel påverkar relationen över en längre tid.

Denna typ av konflikt är också ofta uppslitande och plåg­samma. Även om denna typ av konflikt inte är ständigt närvarande så tenderar de att dyka upp mer eller mindre regelbundet.

Som parterapeut brukar jag fram­för­allt få hjälpa till i parterapi med den senare typen av konflikter.

De mer lättlösta konflikterna kommer jag att redogöra för under regel 5 i denna artikel. De mer djupgående problemen diskuteras under regel 6 i en kommande artikel.

ballerina

Regel 5. Lös problem som går att lösa

Många av de konflikter som uppstår i en relation kan man i allmänhet lösa med god vilja. Vad som framför behövs är att man hittar ett konstruktivt sätt att samtala och diskutera. Från båda krävs en vilja att förstå och en vilja att vara tillmötesgående.

Det krävs också att man kan ha överseende med partners tillkortakommanden och att man inte minst har en vilja att verkligen kompromissa.

Nedan beskriver jag lite mer utförligt Gottmans fem steg för att hitta lösningar på mindre konflikter.

Steg 1: Inled samtal i en försonlig ton

Till en början måste man inse vikten av en bra samtalston. Om samtalet inleds med en anklagelse leder det oftast till att partnern går försvar.

Om det är något man är missnöjd med så är det av vikt att man inte anklagar utan att man istället tar sikte på den konkreta situation som behöver förbättras.

Man gör det också tydligt om att man är väl medveten om att det som uttrycks är ens personliga åsikt och att man är villig att lyssna på sin partners åsikter i frågan.

Steg 2: Ta initiativ och ta emot fredstrevare

När man väl har börjat samtala om det som är svårt är det av vikt att samtalet fortsätter i en konstruktiv ton. Det innebär att man undviker negativt värd­erande omdömen om var­andra.

Istället utgår man ifrån vad man själv känner och behöver; t.ex, Jag känner mig ledsen, Jag skulle behöva hjälp.  Genom att utgå från sig själv ökar chansen att den andra möter upp med empati.

Terapi-dans2

Steg 3: Lugna dig själv och andra

Om situation är väldigt laddad så kan det det vara svårt att föra ett empatiskt samtal. Man kanske känner sig kränkt och besviken. I sådana lägen kan det vara svårt att ta egna infinitiv eller uppmärksamma eventuella fredstrevare.

Den första man då bör göra är att avbryta diskussionen och fokusera på att försöka lugna ner sig själv. Ta en paus, gå en promenad, lyssna på musik.

Nästa steg blir att lugna ner varandra. Fråga din partner om det finns något som du kan göra för att hon eller han ska kunna känna sig bättre till mods? Kanske kan hon eller han göra något som gör dig lugnare?

Att få uppleva att ens partner gör en dig lugn kan ha en väldigt välgörande inverkan på er relation. I stället för att se varandra som motståndare kan ni istället börja känna att ni stödjer varandra.

Steg 4: Att kompromissa

För att kunna ta nästa steg i att lösa en konflikt så måste man vara beredd att kompromissa.  En bra kompromiss förutsätter att man är beredd lyssna på varandra och fatta beslut tillsammans.

Man behöver inte hålla med om allt som sägs men man måste kunna ta sin partners uppfattning på allvar.

Gottman hänvisar till aikido-principen, att vinna genom att ge efter. Ju mer kompro­miss­villig man är, desto större är förut­sätt­ning­arna för att övertyga sin partner om att man också har en poäng.

Terapi-dans3

Steg 5: Visa överseende med varandras brister

Om man vill lösa en konflikt så måste man vara beredd att acceptera sin partners olika svagheter och tillkorta­kommanden. Konfliktlösning handlar primärt inte om att överbevisa den andra.

Det handlar istället om att hitta en gemensam grund att stå på. En känsla av att man mer eller mindre möts på halva vägen.

De här fem stegen för konflikt-hantering fungerar om det rör sig om ett avgränsat problem. Det brukar de flesta kunna göra utan en parterapeut.

Den andra typen av konflikter, där det rör sig om mer djupgående motsättningar, återfinner du i denna tredje och sista delen om parterapi a´la Gottman.

Till sist. För att du ska få en uppfattning om hur man kan arbeta med att förebygga konflikter så kan du se denna video där Gottman talar om tillits-skapande åtgärder som inte kräver allt för mycket av paret.

Similar Posts