11 min läsning
EFT

Emotionellt fokuserad parterapi

En metod som väckt mitt intresse är Emotionally Focused Therapy, förkortat EFT. På svenska kallas den Emotion­ellt Fokuserad Parterapi. Det är också en teknik som påminner om den som används inom nonviolent communication (NVC och Giraffspråket). Hör gärna av dig om du finner metoden intressant.

Enligt en vet­en­skaplig utvärd­ering har EFT som metod upp­visat mycket goda resultat,  Drygt 70 % av paren som genom­gick denna form av parterapi upplevde en positiv och varaktig förändring.

I Sverige är antalet EFT-utbild­ade parterapeuter få men det finns några som har integrerat delar av metoden i sitt arbete. Det gäller inte minst Imago-terapeuter och psyko­syntes­terapeuter. 

Vårt behov av att bli älskade

När par söker hjälp hos mig som parterapeut i Stockholm har de ofta en upplevelse av att de har fastnat i en negativ spiral där de hela tiden upprepar sina misstag. Men förstår inte varandras reaktioner och beteenden.

Det resulterar i att man känner sig ledsen, otillräcklig och t.o.m. värdelös. Till slut kan också en känsla av ensamhet infinna sig.

Det är inte ovanligt att man tar olika ”roller” i en relation. Den ena kan t.ex. bli utåt­agerande och verbalt aggressiv medan den andra blir tyst och tillbakadragen.

EFT menar att skälet till varför vi fastnar dessa destruktiva mönster delvis kan förklaras av vår livhistoria. I likhet med många andra metoder blir därför utforskandet av barndomen ett viktigt inslag i parterapin.

EFT:s teoretiska grund är Johns Bowlby´s anknytningsteori. Hur barnet i tidig ålder knyter an till sina föräldrar kan ha en avgörande betydelse för hur ens framtida vuxna relationer kommer att utvecklas.

En trygg barndom gör det lättare att skapa trygga vuxenrelationer medan en otrygg uppväxt gör det svårare. Att reda ut denna typ av problem kan vara svårt att göra på egen hand. Vid svartsjuka föreslår jag att du läser min artikel: ”Parterapi för svartsjuka”.

EFT-2

Att reparera relationen med EFT

I Emotionellt Fokuserad Parterapi ligger betoningen på att hjälpa paret att känslo­mässigt ”knyta an” till varandra igen. Utgångs­punkten är att vi alla har ett behov av att känna sig älskad av vår partner.

I EFT är parterapeuten primära uppgift att hjälpa paret att förstå att det det inte är partnern som är fienden utan att det är hur vi kommunicerar som är problemet.

För att avdramatisera och samtidig tydliggöra problemet med hur ett par kommunicerar med varandra så brukar man inom EFT jämföra sättet att kommunicera med hur man ”dansar”.

Genom att öka paret med­veten­het om hur de ”dansar”får paret en ökad för­ståelse för hur, de var och en, agerar i olika situationer. Med denna insikt kan sedan paret inleda en process för att återskapa en känsla av trygghet och intimitet.

För att tydliggöra vad jag menar så utgår jag från en typisk EFT-övning.: Paret får ett beskriva en situation där de upplever att kommunikationen inte fungerar.

Exempel: Ett par grälar om deras gemensamma ekonomin. Kvinnan kan säga ”Varje gång jag vill tala om vår ekonomi så blir du tyst.

När jag inte accepterar det utan insisterar på att vi ska prata klart så blir du arg. Du anklagar mig för att inte lita på dig och sedan lämnar du rummet”.

Mannen kan säga: ”Varje gång jag försöker berätta om hur vi spenderar våra pengar, får jag motfrågor. Det känns som du behandlar mig som ett barn. Du verkar sakna tillit till att jag vill det bästa för oss båda”.

Denna ömsesidiga beskrivning ger båda parter en chans att reflektera över vad som händer när de  ”dansar”  i otakt. Finns det ett annat sätt att  ”dansa” ? 

Istället för att upprepa samma misstag försöker parterapeuten hjälpa paret att tydliggöra och omformulera sin känslomässiga upplevelse.

Lösningen är att vara i känslan och inte att försöka ersätta starka känslor med rationella tankar eller beslut. Vad är det som paret egentligen försöker säga?  Vad är det man saknar och vad är det man längtar efter?

Genom att hjälpa parterna omformulera sina grun­dläggande behov kan de komma i kontakt med den känsla som de söker. Det brukar vanligtvis vara att åter­skapa en trygg, medkännande och kärleksfull relation.

En studie av EFT – Tre videofilmer

I nedanstående tre videosnuttar kan du få ett smakprov hur man arbetar i Emotionellt Fokuserad Parterapi. I de två första ser du hur Susan Johnsson (chef på ICEEFT; the International Center for Excellence in EFT) agerar som terapeut.

I den första videon uppmuntrar parterapeuten paret att uttrycka sin känslor och behov. De får hjälp med att se att behovet av att känna sig älskad även finns när de grälar. Parterapeutens roll är här att bekräfta deras upplevelser.

Vid behov går parterapeuten också in och tydliggör det som sägs så att båda parter kan ”vila” och reflektera över vad den andra försöker att uttrycka.

I den andra videon lyfter hon fram ”dansen”, d.v.s hur paret kommunicerar. Hon hjälper paret att medvetandegöra hur de grälar. Det är vanligt att man går i försvar eller isolerar sig (avvisar).

De får också hjälp med att identifiera orsaken till deras problem. Det  brukar oftast vara att parterna inte upplever att kärleken inte är bekräftad. Hon hjälper vidare båda parter med att verbalt omformulera sina känslor och behov. 

När parterna genom ett empatiskt lyssnande inser att båda gör så gott man kan brukar något nytt hända i hur de relaterar till varandra. Videon är tyvärr borttagen av upphovsrättsliga skäl

Om du är nyfiken på vem Susan Johnsson är och vad som driver henne så kan du besöka hennes hemsida på Hold me tight.

Du kan också titta på denna video där hon intervjuas om sin bok: ”Hold me tight”  Hon talar en hel del om hur hennes teorier och metoder får stöd i medicinsk forskning  ”Kärleken behövs för att vi inte ska blir sjuka”.

Hon talar också om den romantiska kärleken som hon tycker är grovt underskattad medan skillnaden mellan manligt och kvinnligt är en överskattad förklaring till varför relationsproblem uppstår.

Även om jag inte har utbildat mig eller studerat denna metod i detalj så är jag väl bekant med detta terapeutiska arbetssätt, inte minst genom mitt arbete med NVC. Om du vill veta mer om EFT och den forskning so bedrivs rekommenderar jag ett besök på en amerikansk hemsida som drivs av ICEEFT.