11 min läsning

När ett par kommer till mig med sina kärleks- och relations­pro­blem brukar jag som par­tera­peut ofta fråga dem hur de först träffades. Vanligaste svaret brukar vara: ”via en dejtingsajt på nätet”.

Det får en nästan att undra hur man innan internet träffade på kärleken. I denna artikel tänker jag dela med mig av några reflektioner om fenomenet nätdejting som jag har dragit som parterapeut.

Dejtniing

Jag kommer att fokusera på några fallgropar som jag upplever att man kan råka utför när man nätdejter. Du kommer också få några tips om hur man kan fördjupa en relation trots att nätdejting ofta innebär att man träffar många potentiella partners under en relativt kort tid.

Förhoppningsvis kan dessa iakttagelser även vara till glädje för de som inte går i parterapi men som ändå känner att de vill utveckla sin relation.

Nätdejting är inte problemet

Utan några egentliga veten­skap­liga belägg så vågar jag nog påstå att mina klienter i parterapi varken har haft fler eller större kärleksproblem än andra par. Däremot så tror jag att de har fått uppleva nya och mer okända utmaningar.

Enligt min mening är själva idén bakom nätdejting inget problem. Om man söker efter kärleken finns det tvärtom många fördelar med denna plattform. Det är snarare vårt för­hållnings­sätt till hur vi nätdejtar som kan ställa till det.

Många av mina klienter brukar identifiera två problem vid nätdejtande. Det första är det stora utbudet av potentiella partners som finns på olika dejtingsajter. Det andra är att nätdejting tenderar att leda till väldigt korta möten och snabba beslut. Det avsätts sällan tid för reflektion vid nätdejting.

Dessa två fakta tillsammans ökar risken, medvetet eller omedvetet, att man börjar tänka och agera utifrån alla sina valmöjligheter. Med ett sådant sätt att tänka riskerar man att gå från partner till partner i sitt sökande efter den perfekta partnern. Tänk om det finns något grönare på andra sidan?

För vissa är detta förhållnings­sätt inget problem, men för andra kan det bli en smärtsam erfarenhet. Om inte för en själv så kanske för den andra parten i relationen.

För att undvika problem av detta slag kan det vara en bra idé att reflektera över några frågor när man nätdejtar. Inte bara riktade till en potentiell partner utan också till en själv. Att ställa ”rätt” frågor är ett bra sätt att upptäcka om det finns förut­sättningar att fördjupa en relation.

natdejting

Lär känna din partner- Ställ frågor

En av de första frågorna som nog bör ställas är: Vad är syftet med relationen? Känner jag mig nöjd med en tillfällig sexuell relation eller söker jag något mer långvarigt? Är vi båda överens om syftet?

Om inte så rekommenderar jag att man är ärlig med sina intentioner. Vet du inte vet vad du vill, hitta mod att säga just det. Ett uppriktigt samtal kan leda till att det klarnar.

De flesta som söker en livspartner försöker tillgodose en mängd olika behov. Det kan vara allt från närhet och trygghet till en önskan om att tillsammans med en partner utbyta nya och fördjupade upplevelser. Dessa och andra behov brukar i regel inte vara speciellt kontroversiella.

Nästa steg för ett par är att utforska om dessa behov också har förutsättningar att komma till uttryck i vardagen. Denna del kan däremot vara lite svårare. Alla relaterar till exempel inte till trygghet på samma sätt.

En person kan tycka att trygg­het i en relation förut­sätter att man vill bo ihop medan en annan person kanske är nöjd och trygg med att ha en särbo­relation.

Om det händer, försök att vara öppen när ni samtalar kring dessa frågor. Efter dessa diskussioner kanske du till och med har ändrat ståndpunkt.

Kanske kommer du att upp­täcka att ditt trygghets­behov inte nödvändigt­vis är avhängigt av om ni är sambos eller särbos. Men låt dig inte övertalas om det inne­bär att det sker på bekostnad av dina grundläggande behov.

En annan sätt att bygga tillit och hantera motstridiga stånd­punkter i en relation är att klar­lägga att man är beredd och villig att vid behov ompröva tidigare beslut. Det kan till exempel vara aktuellt när man är osäker på om ett tidigare fattat beslut verkligen är grundat i ens behov.

behov

Skynda långsamt

När ni väl har etablerat en relation kan det vara bra att skynda långsamt. Ge dig själv tid att känna efter. Är detta vad du vill? Var ärlig mot dig själv och dina behov.

Låt till exempel inte rädslan för att vara ensam styra dina beslut. Lär känna din partner på djupet, både i nöd och lust. Allt detta kräver tålamod. Det är viktigt att ni pratar om det som behöver diskuteras. Men se till att ni inte pratar sönder relationen.

Om du till exempel känner att du har tvivel på din partners intentioner, ställ dina frågor men gör det utan att skuld­belägga. Glöm inte fortsätta att utfor­ska det som ni har gemen­samt.

Sluta inte att var nyfiken.

När mina ”nätdejtingsklienter” kommer till min parterapi-mottagning är relationerna i regel mindre än ett år gamla. Men förhållandet har börjat tappa fart. Av olika skäl har klienterna svårt att komma överens. De står vid ett vägval. Ska de fortsätta eller avsluta relationen?

När båda kommer brukar det ofta finnas en vilja från båda att få det att fungera, men de vet inte hur. Min uppfattning är att denna osäkerhet i regel beror på att de saknar djupare insikter om varandra.

Ärligt talat är det inte förvån­ande, då paren i regel bara har känt varandra under en kort tid. Det finns mycket kvar att upptäcka om nyfiken­heten och viljan kan återuppstå.

Vad jag brukar påpeka under en par-terapisession är vikten av att hålla relationen levande. Var nyfiken på din partner. Visa din goda vilja att få det att fungera, både i ord och handling. Det betyder dock inte att man hela tiden måste visa sin vilja genom att köpa blommor eller ha sex när man inte har lust.

Jag kan också rekommendera att man tillsammans utforskar ”Gottmans sju gyllene regler”. Det kan hjälpa er att lära känna varandra på djupet och stärka tilliten till varandra.

utveckla tillit

Avslutningsvis

Mitt syfte med alla dessa frågor och tips är inte att lägga några moraliska värderingar på hur en relation ska se ut. Syftet har istället varit att ge en bild på hur båda parter ska få en möjlighet att tillgodose sina behov.

När det kommer till kärlek måste man nog inse att trots alla proaktiva insatser är det naivt att tro att det går att undvika problem i en relation. Oavsett hur väl man har tänkt igenom det hela och hur väl man har kommunicerat sina behov så får man räkna med bakslag.

Utmaningen blir att hantera dem på ett kreativt sätt. Det borde vara möjligt om en bra grund har lagts och om man aktivt har arbetat på sin kommunika­tions­förmåga.

Jag har denna artikel betonat vikten av att reflektera och kommunicera. Men en relation handlar i grunden om de känslor som vi har för varandra. Med det sagt vill jag önska lycka till med att upptäcka kärleken, lusten och äventyret, oavsett hur ni har träffats.

Liknade Artiklar