18 min läsning

Passar vi ihop? Det är en fråga som jag ibland får i terapi­rummet. Den kommer fram­förallt när vi pratar om olika former av relations­problem.

Om jag ska utveckla mitt svar på frågan så skulle jag säga att det beror på hur vi hanterar och respekterar våra olikheter. Min utgångspunkt som parterapeut är att vi alla är unika individer, med olika erfarenheter och viljor.

För att nå framgång i en relation behöver båda ta ansvar för att utvecklas tillsammans. Det i sin tur förutsätter att vi tar ansvar för våra egna behov och att vi respekterar vår partners behov. En följdfråga i parterapi brukar då vara om hur man identifierar sina behov.

relation-enneagram

Parterapi och enneagrammet

Jag har tidigare skrivit om hur jag arbetar med enneagrammet i individuell terapi. Det första steget när man utforskar enneagrammet är just att identifiera en klients behov. Det sker genom ett ganska omfattande ”test” där klienten får svara på 180 frågor och ta ställning till ett stort antal påståenden om huruvida hen har vissa egenskaper eller inte.

Därefter följer en enneagram­analys som kan hjälpa en klient i terapi att bättre förstå sina drivkrafter och strategier för att må bra. I tre tidigare artiklar present­erade jag ennea­grammet och modellens nio olika person­lighets­typer med deras olika unika drivkrafter och strategier.

Enneagrammets nio personligheter

I denna artikel vill jag visa hur enneagrammet också kan användas i parterapi.

Syftet med att använda sig av detta verktyg är att klienterna ska få en större förståelse för hur de själva ska kunna tillgodose sina behov samtidigt som de får insikt om hur deras partners behov också ska kunna blir tillgodosedda.

Det kräver ett ganska omfatt­ande arbete, men resultat brukar var givande.

Lära känna klienterna innan analysarbetet börjar

Jag antar att du känner till be­grepp­et ”kvinnor från Venus och män från Mars”. Det är ett sätt att att uttrycka hur svårt det kan vara att förstå och kommunicera mellan könen.

Det är inte ovanligt att par som kommer till min parterapi-mottagning brukar referera till detta begrepp när de ska förklara sina problem.

Även om jag tror att det kan ligga en del i olikheter mellan könen så tror jag att orsakerna till olika relationsproblem är lite mer komplicerade än så. Här kan enneagrammet vara till hjälp för att få en större insikt om våra likheter och olikheter.

Jag brukar avvakta med att introducera enneagrammet i parterapi. Först vill jag lära känna paret och ge dem möjlighet att sätta ord på sina tankar, känslor och behov.

Om jag märker att de har väldigt olika upplevelser av relationen kan enneagrammet vara ett sätt att öppna upp samtalet för nya in­fallsvinklar, speciellt när paret upp­lever den andras drivkrafter och val av strategi som obegripliga.

Det är dock viktigt att resultatet från ett enneagram inte upplevs som en absolut sanning utan som en utgångspunkt i par­terapin för att bättre förstå varandra och sätt att utveckla relationen.

Ett exempel på en par-terapeutisk konstellation

I tidigare artiklar utgick jag från exemplet Karl, som är en typisk hjälpare.

Eftersom antalet möjliga kombi­nation­er av de nio personlig­hets­typerna är många kommer jag i denna artikel, av pedagogiska skäl, att utgå från en av flera möjliga par­konstell­ationer, nämligen den mellan medlaren (nr 9) och den lojala (nr 6).

Om du vill studera andra par­konstell­ationer kan jag rekommendera en väldigt bra bok som heter: Understand Yourself, Understand Your Partner.

För att inte göra denna artikel allt för lång så presenterar jag bara kort deras grundstrategier och fokuserar mer på hur de inter­agerar med varandra. Vi tittar på vad de har gemensamt och vad som är deras utmaning.

Medlaren och den lojala – Deras drivkrafter och strategier

Jag börjar med medlaren. Det som brukar känneteckna en medlare är att hen är lugn, lättsam, vänlig och accept­erande. Medlare kan ibland vara alltför villiga att gå med på andras förslag bara för att upp­rätt­hålla sämjan. De vill att allting ska gå smidigt och utan konflikter.

Medlare brukar upplevas som ”coola” människor som inte hänger upp sig på småsaker. ”Vad gör det om hundra år?” säger medlare då något gått galet. De har också lätt för att kompromissa.

Omedvetet söker de dock själv­ständighet och vill undvika att påverkas av omvärlden på olika sätt. Medlare har behov av att få dagdrömma, vilket kan upplevas som om de inte ”är med”.

Medlarens största utmaningar

Deras största utmaningar ligger i att agera. De kan i svåra sit­uationer säga: ”Det är bättre att tiga än att riskera en konflikt” och ”Det blir bra hur det än blir”.

Medlare har ofta ett problematiskt förhållande till tid. De har ofta svårt att planera och väljer gärna att avvakta tills deadlinen flåsar dem i nacken. I bland händer det att medlare inte hinner bli klara i tid.

Medlarens kommunikationsstil kan vara något omständlig. De pratar ofta ett blommigt ”vi-språk”, gärna med långa meningar med associationer och utvikningar.

De kommunicerar indirekt för att inte uppfattas som framfusiga. På så sätt blir det lättare att gå till reträtt om deras synpunkter inte faller i god jord.

Eftersom de ofta är reflekt­erande känslomänniskor behöver de tid att hitta orden, vilket kan innebära att det kan bli många och långa pauser, något som mer otåliga enneagramtyper kan ha svårt att vänta in.

Som förälder är medlaren i regel mycket omhändertagande och inkännande. En medlare som får agera fritt kan vara en fantastisk förälder och ge sina barn en stabil grund att bygga vuxenlivet på.

Men om den partnern är mer ”krävande” kompliceras relationen med barnen. Eftersom lugnet är så viktigt kan medlaren lägga krokben på sig själv för att parera en besvärlig partner, vilket kan gå ut över barnen.

parrelation

Den lojala uppför sig annorlunda

De Lojala har delvis andra karaktärsdrag. De är pålitliga, arbetsamma, ansvarsfulla och lojala. Den som är Lojal är fantastiska på att upptäcka fel och förutse problem. De vill planera och lösa saker tillsammans med sin partner. Omedvetet söker de trygghet genom att tänka ut saker om sin framtid.

De kan också vara defensiva, undvikande och ängsliga personer som håller sig uppe med hjälp av stress, men samtidigt kan stressen bli alltför svår. Lojala personer kan vara vak­samma och obeslutsamma och samtidigt reaktiva, trotsiga och rebelliska.

Typiska problem för de lojala handlar om självtvivel och misstänksamhet. Som bäst har de en inre trygghet och bra själv­känsla och kämpar modigt för både sin egen och andras sak. Deras osäkerhet är djupt rotad i en övertygelse om att det är svårt att lita på andra. De lojala har ofta svårt att tro att de är älskade.

Den Lojala har svårt att ta komplemanger

De har svårt att ta komp­limang­er och svårt att tro att de är speciella. När de talar med andra så upplevs de ofta vara bekym­rade och ifråga­sättande. Det beror på att de behöver få hela bilden klar för sig och därför ställer många frågor.

De lojala upplevs av sig själva och andra som ärliga i sina relationer. För många lojala är det en hederssak att inte utnyttja sina relationer för egna syften. De vill ha det gott och tryggt tillsammans med andra.

De kan bli mycket störda om någon vill riva upp gemensamt fattade beslut eller bara struntar i dem.

För den lojala är familjen viktig. Det ska vara en plats som är trygg och där alla är lojala med varandra. De lojala har en naturlig fallenhet för att vara en bra föräldrar. Lojala har respekt för de svaga, och deras pliktkänsla och lojalitet gör dem till goda förebilder som är lätta att älska och vara stolta över.

Den lojalas och medlarens attraktion till varandra

Den lojala och medlaren är en ganska vanlig kombination i kärlek. De är i vissa avseenden och i vissa situationer ganska lika varandra. Det framgår speciellt om man utforskar de så kallade stress- respektive trygghetspilarna i själva enneagrammet.

attraktion

När medlaren är under stress påminner hen om den lojalas sätt att vara, t.ex. i form av envishet. När den lojala är trygg så agerar hen ofta som en medlare, t.ex. med lugn.

I väl fungerande relationer brukar medlaren kunna uppskatta den lojalas förmåga att vara varm, lojal och handlingskraftig. Den lojala i sin tur uppskattar medlarens förmåga att visa ovillkorlig kärlek och acceptans.

När allt är bra kan medlaren förmedla ett lugn och ett positivt tänkande i relationen.

Medlaren brukar kunna lyssna på den lojalas rädsla och oro. Den lojalas bidrag handlar mer om att vara den som tar initiativ och driver relationen framåt.

Den lojalas och medlarens utmaning

Men i likhet med alla andra par kan medlaren och den lojala få problem i relationen. Det är lätt för detta par att hamna en maktkamp där den lojala vill ha något som medlaren inte vill eller kan ge.

Den lojala, som har ett behov att kommunicera, inte minst om de svåra sakerna, får det svårt, då medlaren gärna undviker konflikter.

utmaning

Eftersom medlaren oftast är rädd för konflikter blir hens strategi att dra sig undan mentalt och fysiskt. I värsta fall kan medlaren t.o.m. bli passivt aggresiv.

Att bli passivt aggressiv är ett sätt för för medlaren att hantera sina motstridiga behov av att behålla sin integritet utan att riskera att förlora det som gör relationen värdefull.

Tyvärr har den lojala svårare än de flesta att hantera medlarens undvikande och passivt aggressiva beteende. Det väcker starka känslor av osäkerhet och ensamhet och brukar trigga den lojala att utmana och ifrågasätta medlaren, vilket leder till en nedåtgående spiral.

Två som dansar tango

Men man är ”två som dansar tango”. Enligt enneagrammet har båda personlighetstyperna sina svagheter som de kan lära sig att utveckla för att bli bättre partners för varandra. Medlaren behöver t.ex. utforska sin självkänsla och inte bara förhålla sig till den lojalas behov.

Genom att bli bättre på att kommunicera och ta initiativ visar medlaren också på ett tydligare sätt intresse för relationen.

Den lojala, som i sina värsta stunder tenderar att bli frustrerad eller arg i en relation, behöver lära sig att tagga ned för att inte skrämma iväg medlaren. Framför allt behöver den lojala lära sig att hitta ett bättre sätt att kommunicera sina behov.

Acceptera varandras olikheter

Hur blir den lojala och medlaren bättre kommunikatörer? En bra början är att förstå och acceptera varandras olikheter utan att ge upp sina egna behov. Vad kan medlar­en göra för att skapa trygghet för den lojala? Hur kan den lojala uppträda för medlaren så att hen inte känner sig pressad och ifrågasatt?

Den lojala behöver bli mer kreativa när det kommer till svåra samtal. De behöver också skapa bra förutsättningar för samtal. Om de har ett svårt problem att lösa så kan det t.ex. vara en bra ide att ta en promenad.

En promenad för en medlare innebär att hen kan kombinera ett allvarligt samtal med lite distrak­tion i form av natur­upplevelser. Denna kombination blir en ventil som kan göra att samtalet blir mindre krävande.

För den lojala innebär en promenad att ordentligt med tid avsätts för samtal. Den lojala slipper oroa sig för att samtalet inte blir av. Vetskapen kan göra det lättare för den lojala att härbärgera sin rädsla, som ofta leder till frustration.

Ett annat kreativt sätt är att ha väl avgränsade ”planerings­samtal” på en regelbunden basis. Då till­godoser man den lojalas behov av ordentliga samtal samtidigt som medlaren slipper känna pressen att ständigt vara beredd på svåra samtal.

Hur ennagrammet integreras i parterapi

Enneagrammet beskriver både beteenden och de medvetna och omedvetna drivkrafterna för nio olika personlighetstyper. Även om teorin är baserad på omfattande empiriska analyser så går det inte att helt och hållet definiera varje person utifrån en personlighetstyp.

Det är därför viktigt att man i parterapi utforskar det som inte känns rätt.

Ett sätt är att koppla ihop en enneagram­analys med t.ex. en analys utifrån anknytnings­teorin. Om du har läst min artikel om ”anknytningsmönster och kärleksrelationer” så har du förstått att ett centralt tema är att ens erfarenheter från barndomen kan påverka vuxenlivet.

Redan som barn utvecklar vi olika över­levnads­strategier. Vissa kan vi behöva ompröva när vi blir äldre och har vuxna relationer. Här kan enneagrammet vara ett stöd.

Nu har jag kommit till slutet av denna artikel. Hoppas Du fann den intressant.

Om Du vill fördjupa dig i ämnet enneagram och relationer kan jag också tipsa om att det finns filmer på Youtube i ämnet, bl.a. denna intervju på engelska med Karen Armstrong som undervisar om enneagram.

Liknade Artiklar