6 min läsning

Hittar du ständigt fel hos dig själv. Blir du orolig och stressad när andra inte verkar uppskatta det du säger och gör?

Det kan vara symptom på dålig själv­känsla och överdrivet bekräft­else­behov, två vanliga skäl till varför man söker sig till mig.

Mote for samtal

Vad innebär självkänsla och bekräftelsebehov?

I den här artikeln utforskar jag vad dålig självkänsla och överdrivet bekräftelsebehov innebär, hur det uppstår och hur det kan påverka ditt välbe­finnande. Jag kommer också visa hur du kan överkomma dessa svårigheter med hjälp av samtalsterapi.

Till en början är det viktigt att slå fast att självkänsla något helt annat än självförtroende. Om självförtroende beskriver tilltron till den egna förmågan att prestera handlar självkänsla mer om hur nöjd du är med dig själv som person.

Du kan mycket väl ha ett gott självför­troende och samtidigt en låg självkänsla och vice versa.

Med dålig självkänsla följer att du i regel har svårt att ta emot uppskattning och kärlek från andra. Du tenderar att se kritik som ett hot och upplever dig ofta som otillräcklig.

En vanlig strategi är att du försöker vara till lags och kompromissar med dina egna behov. Du får svårt att sätta gränser och markera vad du vill och inte vill. I samtalsterapin brukar det beskrivas som att du utvecklat ett allt för stort bekräftelsebehov.

sjalvkansla

Ett överdrivet behov av bekräf­telse där du inte tillgodoser dina egna behov kan leda till en inre oro. Oron kan utvecklas till en depression, vilken i sin tur leder till en negativ spiral där depress­ionen ytterligare för­stärker den dåliga självkänslan. Den negativa spiralen kan du behöva hjälp med att bryta

Här är några egenskaper som kännetecknar ett allt för stort bekräftelsebehov:

• Du säger ”ja” men menar ”nej”.
• Du säger att du håller med men egentligen är du emot.
• Du ger komplimanger som du inte menar.
• Du ber om ursäkt när du inte gjort fel.
• Du söker bekräftelse från andra innan du fattar beslut

Varför vi utvecklar dålig självkänsla

Våra erfarenheter formar i hög grad vilka vi är. Vi lär oss redan som barn att få uppskattning när vi gör bra saker och att vi då känner oss accepterade och älskade. Om bekräftelsen uteblir känner sig barnet i stället ledsen och maktlös.

En god självkänsla grundläggs när kärlek och bekräftelse dominerar barndomen, men så är inte alltid fallet. Många föräldrar har av olika anledning inte förmåga att förmedla detta till sina barn.

En dålig självkänsla kan också grundläggas av andra omständ­igheter, till exempel mobbning i skolan. Också en vuxen person kan få sin själv­känsla nedbruten genom mobbning eller annan form av avvisning från gruppen.

Nu är det inte självklart att dåliga erfarenheter som barn eller senare i livet leder till dålig självkänsla. Det avgörande är den egna förmågan att hantera denna sårbarhet.

Svårigheterna behöver inte heller vara permanenta. Du kan lära dig att förändra din självbild och ditt sätt att tänka om dig själv. Det kan du göra genom att utveckla din förmåga till medkänsla, först med dig själv och sedan med andra.

Utveckla en bättre själv­känsla med samtals­terapi

Så hur står det till med din självkänsla? Kan den bli bättre? Har du tillit till att du kan förändra den till det bättre eller upplever du att det är allt för svårt att göra på egen hand? Det är några frågor som du kan börja utforska om du bestämmer dig för att gå i samtalsterapi.

Om du vill veta mer om begreppet självkänsla och hur du kan arbeta med att stärka den i terapi föreslår jag att du läser en eller flera av mina relaterade artiklar i ämnet alternativt kontaktar mig för ett första och förutsättningslöst möte och samtalsterapi

Similar Posts