10 min läsning

Vad är din allra bästa egenskap? Vilken del av din person­lighet är du minst nöjd med? Som sam­tals­­tera­peut brukar jag ibland ta hjälp av analys­­verk­tyget ennea­grammet i samtals­terapi.

Jag använder det för att visa hur mina klienter kan förändras och växa genom att bli mer med­vetna om sina styrkor och till­korta­­komm­anden.

Det här är min andra artikel om enneagrammet (gå till del 1) .

Enneagram-nio-personligheter
Del 2 sv min serie om Enneagram

Hitta sin personlighetstyp i Enneagrammet

Det är framförallt i situationer där jag upplever att min klient har svårt att beskriva sina problem eller när man har fastnat i en negativ självbild som jag kan föreslå ett utforskande av enneagrammet.

För att du ska få en uppfattning om hur jag kombinerar samtals­terapin med ennea­grammet har jag, av sekretesskäl, skapat en fiktiv klient som jag kallar Jan.

Jag kommer gå igenom hur jag ident­ifierar hans personlig­hets­typ med hjälp av enneagrammet och hur vi tillsammans utforskar dess resultat på djupet i samtals­terapin.

I denna artikel kommer jag med andra ord enbart fokusera på en av ennea­grammets nio person­lighets­typer. Om du vill veta mer om de andra person­lighets­typerna i ennea­grammet föreslår jag att du läser min första artikel om ennea­grammet. Där jag översiktligt går igenom de olika person­lighets­typerna.

Klienten Jans bästa och sämsta egenskaper

Min klient Jan går i samtals­terapi för att han upplever sig ha relations­problem med flick­vännen. Han känner sig inte bekräftad och blir ofta irriterad när de samtalar.

Han tycker sig i grunden vara en vänlig och omtänksam person men får ofta höra av flickvännen att han är dominerande. Hon brukar också klaga på att han aldrig vill prata om sig själv och att han känns hemlighetsfull.

Han är less på denna kritik och är nu angelägen att försöka förstå varför deras konflikter uppstår och om det är något som han kan göra för att förbättra deras relation.

Efter ett par samtal kommer vi överens om att han ska göra ett enneagram-test. Han får i lugn och ro besvara en ganska omfattande enneagram-enkät.

När resultat är sammanställt får Jan ta del av en skriftlig preliminär analys på cirka 5 sidor. Jans enneagram-analys visar att han tillhör gruppen Hjälparen.

I denna analys kan Jan bland annat läsa om det som brukar vara Hjälparens bästa och sämsta egenskaper. När Jan får rapporten ber jag honom att på egen hand reflektera över resultatet till vårt nästa möte.

Personlighetstypen Hjälparen

Vid vårt nästa möte berättar Jan att han kunde relatera till mycket i rapporten. Vissa slutsatser blir som ett uppvaknande för Jan.

Han kunde känna igen sig i enneagrammets beskrivning av Hjälparen som en empatisk och osjälvisk person. Hans självbild är att han vill skapa allianser mellan människor.

Dessa egenskaper är också något som han tror att hans vänner uppskattar men som han tyvärr inte upplever att flickvännen ser.

Han kan också se det som brukar vara Hjälparens till­korta­kommand­en. Jan är en typisk Hjälpare i det att han behöver utveckla sin förmåga att lita på sig själv och att inte vara rädd ta emot hjälp från andra.

I likhet med ennea­gramm­ets Hjälp­are tenderar han att tappa kontakten med sina egna behov. I stället söker han sig till människor som kan uppfylla hans vilja av att känna sig behövd. Det är hans mindre goda egenskaper.

Analysen får honom att inse att hans starka behov av bekräftelse ställer till problem för honom. Han ser att han som en typisk Hjälpare ofta undviker att prata om sina egna behov och blir därmed lite hemlig för andra.

Jan ser också att han ofta är överdrivet mån om att vara andra till lags, allt för att känna sig behövd. Han förstår att han som Hjälpare ibland agerar som om han kunde läsa andras behov, vilket inte minst flickvännen upplever som kränkande.

När han upplever att flickvännen slutar lyssna på hans goda råd kan han bli extremt irriterad och kränkt. Att bli kränkt är ett typiskt personlighetsdrag hos en Hjälpare.

Hjälparens stress- och trygghets-pilar

Jan kunde också relatera till modellen över Hjälparens stress- och trygghetspilar. När Hjälparen blir stressad eller trygg interagerar han med två andra person­lighets­typer. Dessa är Utmanaren och Individ­ualisten (se röda pilarna i bilden).

Enneagram-stress-trygghet

När Hjälparen känner sig stressad plockar hen ofta upp Utmanarens sämre kvaliteter. Hen visar öppet sin ilska och förlorar sin annars så kärleksfulla attityd. Hen blir mer självupptagen, kontrollerande och dominerade.

När Hjälparen är harmonisk hämtar hen inspiration från Individualisten. Hen blir alltmer ärlig och accepterande mot sig själv och ser nyktert på sig själv utan att skämmas.

Hjälparen gör sig av med sin stolthet och utstrålar mer en känsla av förtrolighet och intimitet. Hen utvecklar sin ärlighet och äkthet gentemot andra och blir också mer känslig och kreativ.

För Jan blir det smärtsamt men nyttigt att se att hans negativa beteenden ofta uppstår när han hamnar under stress. Samtidigt kan han känna glädje i att modellen. För den visar hur han kan söka inspiration hos Individualisten för att bli mer trygg i sig själv.

Samtalsterapi efter en enneagram-analys

I inledningen av samtalsterapin framgick det ganska tydligt att han vill vara ett stöd för flickvännen men att deras gräl tär på rela­tionen. Så vad har han lärt sig av enneagram­analysen?

Han upplever att han har fått en större förståelse för vad flickvännen menar när hon upplever att han ibland kan vara elak, dominerande och hemlighetsfull.

Det som får polletten att trilla ned är att han kunde se att hennes kritik inte är en attack på honom som person utan att hon reagerar på hans beteende som huvud­sakligen uppstår när han är under stress.

För att göra det än mer tydligt för Jan bestämmer vi att mer i detalj utforska vad som händer när han hamnar under stress. Det gör vi genom några så kallade psykosyntes­övningar, där vi försöker återskapa olika besvärliga händelser.

Ett exempel på detta var när flickvännen ville prata om sina svårigheter att hitta ett nytt jobb.

Det började bra, men sedan blev han arg då han upplevde att hon inte var intresserad av hans synpunkter. För att förstärka denna upplevelse ber jag honom att sluta sina ögon. Sedan får han visualisera hela förloppet och fokusera på sina känslor och tankar.

Efter visualiseringen kan han berätta att han under grälet var väldigt fokuserad på att komma med lösningar och att han inte riktigt tog hennes känslor, tankar och behov på allvar. Han bekräftade aldrig hennes oro.

Hans reflektion i efterhand är att flickvännen sannolikt inte upplevde sig accepterad och respekterad vilket ledde till att hon slutade lyssna för att skydda sig själv.

Det i sin tur leder till att han känner sig avvisad. Hans tankar blir negativa, han blir spänd i kroppen och rösten blir mer aggressiv vilket initierar deras gräl.

Vi utforskar vad han kan göra annorlunda. Skulle han kunna vara mer i Hjälparens trygghetsområde och vara en empatisk pojkvän utan desperata behov av bekräftelse? Det blir väldigt tydligt att han inte kan lösa flickvännens problem. Han kan vara ett stöd men inget mer.

Tillsammans kommer vi fram till att han behöver bli bättre på att kommunicera sina tankar och känslor genom att vara mer nyfiken och föra en mer öppen dialog.

Genom ett sådant förhåll­nings­sätt kan han visa han upp sig som den person som han själv känner att han är. Nämligen en empatisk och osjälvisk partner som vill vara ett stöd för sin flickvän.

Han vill också bli bättre på att själv be om hjälp och stöd. Om han lyckades med det skulle han säkert inte upplevas som så hemlighets­full.

Avslutande kommentarer

Det var lite om hur man kan arbeta med enneagrammet i samtals­terapi.

Min erfarenhet som samtals­terapeut är att mina klienter som gör ett enneagram-test ofta är förvånande över hur väl resultatet överensstämmer med deras egen uppfattning av sig själva.

Visst finns det saker som mina klienter inte riktigt kan relatera till, men i det stora hela brukar de uppleva enneagram-analyserna som tankeväckande.

En annan aspekt som mina klienter i samtalsterapi brukar uppskatta med enneagrammet är den skriftliga analys. Den ger dem möjlighet att återkomma till enneagrammet, även efter det att samtalsterapin är avslutat.

I min tredje och sista artikel om enneagrammet kommer jag visa hur klienten Jan kan fördjupa sina kunskaper om Hjälparens olika utvecklings­nivåer. Artikeln kommer också handla om psyko­syntesens delperson­ligheter för att öka sin självinsikt med hjälp av enneagrammet.

Om du vill fördjupa dig lite mer i personlighetstypen Hjälparen kan du titta på denna video.

Liknade Artiklar