9 min läsning

Känner du dig ensam? Du är långt ifrån ensam. Ofrivillig ensamhet är ett växande problem som kan påverka människor i alla skeden av livet, ofta som resultat av livsförändringar såsom skilsmässa, förlust av en livspartner, pensionering eller försämrad hälsa. Denna artikel syftar till att ge dig verktyg och strategier för att hantera ensamhet och bygga meningsfulla sociala kontakter.

Social isolering

Ensamhetens landskap

Ensamhetens utbredning har ökat markant i Sverige, särskilt i storstadsområden som Stockholm. Denna trend kan delvis förklaras av långsiktiga samhällsförändringar såsom urbanisering, förändrade boendemönster och en ökad kulturell betoning på individualism.

År 2021 var cirka 40 % av hushållen i Sverige ensamhushåll. Motsvarande siffra i Stockholm var ca 55%, vilket starkt påverkar risken för social isolering och upplevelsen av ensamhet.

Känslan av ensamhet förstärks också av att samhällets attityder har förändrats över tid. Det moderna samhället värdesätter individualism och självständighet högre än tidigare. Detta skifte har lett till att människor ofta prioriterar personlig frihet och självförverkligande över kollektiva familje- och samhällsstrukturer.

Med denna individualism kommer också en ökad risk för ensamhet, eftersom människor kan bli mer fokuserade på sina egna liv och mindre benägna att bygga och underhålla nära relationer.

Det hjälper inte heller att den ökade ensamheten kompliceras av bristen på stöd från samhället. Det saknas ofta adekvata insatser för att hjälpa utsatta grupper att skapa och behålla sociala kontakter.

Vem löper störst risk att känna sig ensam?

Vissa grupper är särskilt sårbara för att uppleva ofrivillig ensamhet:

 • Äldre personer: Efter pensionering eller förlust av en partner kan äldre människor kämpa med att upprätthålla sociala nätverk och kontakter, vilket kan leda till ökad känsla av isolering.
 • Yngre vuxna: Under perioder av livsövergångar såsom flytt från föräldrahemmet, etablering i karriärer eller skapandet av nya familjekonstellationer kan leda till perioder av ensamhet.
 • Ensamstående föräldrar: Denna grupp kan uppleva tidsbrist på grund av kraven på att vara ensamstående förälder, vilket kan minska möjligheten till social interaktion.
 • Personer med funktionsnedsättning: Fysiska eller psykiska funktionshinder kan utgöra hinder för att delta i sociala aktiviteter och därigenom öka risken för ensamhet.
 • Arbetslösa eller förtidspensionerade: Personer utanför arbetslivet kan också uppleva minskade sociala kontakter och därigenom en ökad risk för att känna sig ensamma.

Ensamheten konsekvenser

Ofrivillig ensamhet kan få allvarliga konsekvenser för både mentalt och fysiskt välbefinnande:

 • Emotionell smärta: Känslor av sorg, ångest och hopplöshet kan uppstå till följd av brist på sociala relationer och isolering.
 • Social isolering: Minskad interaktion med andra människor kan leda till att individen undviker sociala aktiviteter som tidigare var meningsfulla och glädjefyllda.
 • Försämrad självkänsla: Negativa självuppfattningar och självkritik kan försvåra förmågan att inleda och underhålla relationer, vilket i sin tur förstärker känslan av ensamhet.
 • Fysisk ohälsa: Sömnstörningar, aptitförlust och andra stressrelaterade sjukdomar kan förvärras på grund av den psykiska belastningen av ensamhet.
 • Nedsatt kognitiv funktion: Ensamhet kan påverka hjärnfunktioner såsom koncentration och minne, vilket kan leda till ytterligare komplikationer i vardagen.

Strategier för att hantera ensamhet

Att hantera ensamhet kräver en mångfacetterad strategi som involverar både individuella insatser och stöd från samhället:

 • Skapa en daglig rutin: Att etablera en strukturerad dag med meningsfulla aktiviteter kan ge en känsla av syfte och stabilitet.
 • Engagera dig i hobbyer och intressen: Att delta i gruppaktiviteter eller klubbar som delar dina intressen kan vara ett effektivt sätt att möta nya människor och bygga nya relationer.
 • Använd digitala verktyg för att hålla kontakten: Sociala medier, videomöten och meddelande-appar kan underlätta kommunikationen med vänner och familj, särskilt under perioder då fysiska möten inte är möjliga.
 • Utforska volontärarbete: Att hjälpa andra kan ge en känsla av tillhörighet och syfte, samtidigt som det skapar nya sociala kontakter och möjligheter till gemenskap. Volontärbyrån förmedlar till exempel volontäruppdrag där du kan engagera dig i lokala projekt och samtidigt bygga nya relationer.
 • Lär dig något nytt: Att ta kurser eller workshops, både online och offline, är inte bara en utmärkt möjlighet att bredda dina kunskaper utan också ett sätt att möta nya människor och bygga relationer.
 • Motion och utomhusaktiviteter: Fysisk aktivitet, särskilt utomhus, kan förbättra ditt humör och välbefinnande samtidigt som det erbjuder möjligheter till social interaktion.
 • Delta i lokala evenemang: Att engagera sig i lokala kulturella eller sociala evenemang kan vara ett effektivt sätt att känna sig mer delaktig i samhället och minska känslan av isolering.
 • Kontakta virtuella stödgrupper som Jourhavande Medmänniska: En anonym jourlinje för dem som behöver någon att prata med, öppen kvällar och nätter.

Att övervinna ensamhet kan kännas överväldigande, men att ta det första steget är viktigt. Här är några tips för att komma igång:

 • Sätt upp realistiska mål: Börja med små steg, som att delta i en lokal evenemang eller ansluta till en digital grupp.
 • Var öppen för nya upplevelser: Testa aktiviteter du aldrig har gjort förut för att vidga dina sociala nätverk.
 • Sök stöd när det behövs: Tveka inte att kontakta professionella eller lokala organisationer om du behöver hjälp att navigera i din resa mot ett mer socialt liv.
Ensamhet

När ska du överväga samtalsterapi?

Om ensamheten blir överväldigande och negativt påverkar din mentala hälsa kan samtalsterapi vara avgörande för att hantera och övervinna dessa utmaningar:

 • Utforska orsakerna till ensamheten: Genom att arbeta med en terapeut kan du få insikter i de underliggande faktorerna som bidrar till din ensamhet, vilket kan vara avgörande för att utveckla strategier för att hantera dem.
 • Utveckla strategier för att hantera negativa tankemönster: Kognitiv terapi är en välbeprövad metod för att identifiera och förändra negativa tankemönster som kan förstärka känslor av ensamhet.
 • Bygga upp självkänsla och sociala färdigheter: En terapeut kan ge stöd och vägledning för att förbättra din självkänsla och öka din förmåga att skapa och upprätthålla meningsfulla relationer.
 • Behandla eventuell underliggande psykisk ohälsa: Om din ensamhet är kopplad till en underliggande psykisk sjukdom, såsom depression eller ångest, kan behandling av dessa tillstånd vara avgörande för att minska känslor av isolering och förbättra ditt välbefinnande.

Att ta itu med ensamhet är en viktig del av att främja både psykisk och fysisk hälsa. Genom att använda tillgängliga resurser och stöd kan du öka dina chanser att övervinna ensamhetens utmaningar och bygga starkare och mer meningsfulla sociala relationer.

Om din livssituation har förändrats på grund av en separation som har gjort dig ensam, eller om du är socialt isolerad av någon annan anledning, är du välkommen att kontakta mig. Som samtalsterapeut i Stockholm har jag stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Om du har svårigheter att komma till min mottagning kan terapi online vara ett alternativ som är värt att överväga.