7 min läsning

Nu börjar du närma dig slutet av min genomgång om hur en klient i samtals­terapi kan utfor­ska ennea­­­grammet (Se del 1: Enneagrammet och personlig utveckling ). I denna artikel tittar vi på ennea­grammets nio olika utveck­­lings­nivåer.

enneagram-center
Del 3 av min serie om Enneagram

Genom att analysera var kli­ent­en befinner sig i sin utveckling kan hen få en tydligare bild om vad hen behöver arbeta med för att t.ex. förbättra sin själv­känsla.

Enneagrammets utvecklingsnivåer

Som framgår i mina tidigare artiklar är enneagrammet ingen statisk modell.

Även om vi har identifierat en grundstrategi och en person­lighets­typ kan vårt beteende förändras över tid beroende på vår förmåga att hantera olika situationer.

Ett sätt att påvisa det är att studera enneagrammets nio utveck-lingsnivåer. På den högsta nivån har klienten utvecklat sin personlig­hets­typs alla styrkor till fulländning.

På den lägsta nivån har hen låtit sin personlighetstyp begränsas vilket innebär en låg självkänsla.

De flesta av oss, oavsett person­lighets­typ, brukar befinna oss i mitten av denna utvecklings­stege, i något som kan kallas gravitations-punkt. Det är vanligt med små variationer över tid, lite beroende på vår livssituation.

Till exempel, som nykär kan man hoppa upp några nivåer för att sedan falla ned när man blir lämnad. Att radikalt och mer stadigt förflytta sin gravitations­punkt uppåt i utvecklings­stegen är inte något man gör i en hand­vändning utan det brukar vara en livslång process av personlig utveckling.

Hjälparen Jan utforskar Enneagrammet

Vi återvänder till vår fiktiva klient Jan som presenterades i min förra artikel Enneagrammet och samtals­terapi. Efter att genom­gått en enneagram-analys blev han identifierad som en så kallad Hjälpare.

Hans slutsats av den inledande analysen blev att försöka bli bättre på att lyssna istället för att som tidigare mer vara fokuserad på att komma med goda råd i tid och otid, något flickvännen ofta kunde uppleva som nedsättande och kränkande.

Var befinner sig Jan på Hjälparens utvecklingsnivå?

Var befinner sig klienten Jan på Hjälparens utvecklings­stege? Det är inte möjligt att i denna artikel redogöra för alla aspekter av Hjälparens alla utvecklings­nivåer. För att du ändå ska få en översikt har jag kort sammanfattat varje nivå.

De nio nivåerna kan delas in i tre huvudgrupper. De hälsosamma (nivå 1–3), medelnivåerna (4–6) och de ohälsosamma (7–9).

Enneagrammets tre hälsosamma nivåer

Nivå 1: Altruistisk och ovillkorlig i kärlek

Här är Hjälparen helt medveten och trygg i sig själv. Hen kan vara generös utan krav på bekräftelse. Hen har en mycket god självkänsla och kan ovillkorligt älska sig själv och andra. Hen uttrycker oberoende, glädje och ödmjukhet.

Nivå 2–3: Empatisk och omtänk­sam respektive generös och stödjande.

Denna hjälpare är genuint em­patisk men är medveten om att hen har behov av bekräf­telse. Andras behov brukar komma före hens egna behov

De tre medelnivåerna

Nivå 4: Hjälpsam och vill vara till lags.

Hjälparen är medveten om att hen till delar styrs av sin rädsla. Hen upplever sig inte riktigt räcka till och vill få bekräftelse på att andra tycker om hen. Hen odlar vänskaps­förhåll­anden genom smicker och att vara till lags.

Nivå 5–6 : Påträngande respektive Martyr.

Hen oroar sig för att inte bli älskad och försöker ställa andra i tacksamhetsskuld genom att sätta deras behov före sina egna. Hjälparen blir arg när hen känner att andra tar hen för givet, men är oförmögen att uttrycka att det sårar.

 De tre ohälsosamma nivåerna

Nivå 7–8 : Vilseledande och manipulerande respektive dominerande och krävande,

Denna hjälpare har problem. Hen projicerar och upplever genom att se andra som ”själviska och otacksamma”. Hen försöker väcka medlidande hos andra, och tycker sig ha rätt att få sina behov till­godo­sedda då hen har lidit mycket. Hen kan bli hänsynslös för att få som hen vill.

Nivå 9: Blir offer med låg självkänsla.

När det är som värst upplever Hjälparen att hens strategier inte fungerar. Hen bryter samman både fysiskt och emotionellt och spelar ut rollen som offer och martyr för att tvinga omgivningen att ta hand om hen.

Jans reflektioner över utvecklingsnivåerna

När Jan har tagit del av resultatet får han försöka identifiera var han oftast befinner sig. Han kan relativt omgående utesluta att han tillhör huvud­gruppen de tre ohälsosamma nivåerna. Vi be­stämm­er oss därför för att fokusera på de två andra huvud­grupperna.

Som hemläxa får han ta med sig texter som mer i detalj beskriver de olika nivåerna. Jag betonar för Jan att det är viktigt att han är ärlig mot sig själv när han gör denna självskattning. Jan ska varken försköna eller svartmåla sig själv.

Jag framhåller också vikten att han inte ska behöva känna sig pressad att identifiera en exakt nivå. Det räcker gott och väl att identifiera ett spann och om möjligt en nivå där han vanligtvis befinner sig.

Vid vårt nästa möte berättar Jan att han oftast befinner sig på nivå 4 på Enneagrammet. Han upplever att han är genuint intresserad av sina med­männi­skor och att han i grunden är en omtänk­sam person. Samtidigt har han blivit allt mer medveten om att han också har ett starkt behov av att känna sig viktig.

När han inte får den upp­skatt­ning som han tycker sig förtjäna kan han bli väldigt negativ. När han till exempel kommer i konflikt med flickvännen kan han ibland uppleva henne som en fiende. När det är som värst kan han identifiera sig med nivåerna 5–6.

Att se Hjälparens olika sidor och se hur hans personlighet kan utvecklas får honom att reflektera över att han nästan känner sig som två personer, som en doktor Jekyll och en mr Hyde.

Någon som kan vara kärleksfullt vänligt men också någon som kan bli vansinnigt frustrerad och aggressiv. Det skrämmer honom, samtidigt som han inser att denna insikt ger honom en möjlighet att förändras.

Fördjupad analys i samtalsterapi

Tillsammans bestämmer vi oss för att utforska dessa två person­ligheter mer på djupet i samtals­terapi. Till vår hjälp kommer vi att genomföra ett så kallat del­person­lighets­arbete som ofta används inom en terapiform som kallas psyko­syntes.

Det kommer förhopp­ningsvis att hjälpa honom att mer perman­ent klättra i Hjälparens utvecklings­stege och på så sätt bättre utnyttja sin fulla potential.

I artikeln ”Passar vi ihop” beskriver jag hur enneagrammet kan användas i parterapi.

Om du vill prova på ennea­gramm­et så kan jag erbjuda individuell samtalsterapi med relativt kort varsel.

Liknade Artiklar