13 min läsning

När du känner dig fullständigt förtvivlad

Att uppleva svek och kränkningar i en relation kan vara en av de mest smärtsamma upplevelserna man kan gå igenom. Den tillit och kärlek man byggt upp kan raseras på ett ögonblick, och känslor av sorg, ilska och förtvivlan kan ta överhanden. Om inget görs för att hantera situationen, kommer frågan om att lämna relationen att aktualiseras.

I den här artikeln kommer jag att dyka ner i detta komplexa ämne och belysa olika aspekter av att bli sårad och kränkt i en relation.

Att bli sårad av sin partner

Att bli sårad av sin partner kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan handla om allt från svek och otrohet till verbala kränkningar, nedvärderande kommentarer eller bristande respekt. Oavsett formen av sårande handling kan de orsaka starka känslor av smärta, sorg, ilska och besvikelse.

Det är viktigt att komma ihåg att alla reagerar på smärta och kränkningar på olika sätt. Vissa personer kan dra sig undan och bli tystlåtna, medan andra kan reagera med ilska eller utbrott. Det finns inget ”rätt” sätt att reagera, och det är avgörande att du tillåter dig själv att känna och bearbeta dina känslor på ett sätt som känns rätt för dig.

Hantera sina sårade känslor

Att bli sårad och kränkt är en del av livet som vi alla upplever någon gång. Det kan vara en plågsam upplevelse, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och att det finns hälsosamma sätt att hantera dessa känslor.

Det första steget mot läkning är att tillåta dig själv att känna dina känslor. Försök inte att undertrycka dem eller låtsas att de inte finns. Att ignorera din smärta kommer bara att förvärra den på sikt. Ge dig själv tid och utrymme att sörja och bearbeta det som har hänt.

sorgbearbetning

Strategier för att hantera sårade känslor:

 • Sätt gränser: Det är avgörande att du sätter gränser för hur du vill bli behandlad av andra. Kommunicera dina gränser tydligt och bestämt. Var beredd att stå upp för dig själv om någon överträder dem.
 • Bygg nätverk: Omge dig med människor som får dig att känna dig älskad, respekterad och uppskattad. Att ha ett starkt socialt nätverk kan ge ovärderligt stöd och hjälpa dig att bearbeta dina känslor.
 • Prioritera din egenvård: Se till att du tar hand om dig själv både fysiskt och mentalt. Ät en hälsosam kost, sov tillräckligt och motionera regelbundet. Att ta hand om din fysiska hälsa kan förbättra ditt mentala välmående och ge dig mer energi att hantera svåra känslor.
 • Utveckla dina kommunikationsfärdigheter: Att kunna kommunicera effektivt kan hjälpa dig att undvika missförstånd och konflikter. Öva på att uttrycka dina tankar och känslor på ett tydligt och respektfullt sätt.
 • Lär dig att förlåta: Att förlåta någon som har sårat dig betyder inte att du ska glömma eller ursäkta den andra personens handlingar, utan snarare om att släppa taget om bitterhet och ilska.

Att hantera sårade känslor i stunden:

Att ignorera eller undertrycka sårade känslor kan leda till ångest, depression och andra negativa känslor. Att ta itu med dem direkt kan hjälpa dig att bearbeta dina känslor på ett hälsosamt sätt och förbättra ditt humör och välmående.

Om du inte tar itu med sårade känslor kan de gro och förvärras med tiden. Att hantera dem tidigt kan hjälpa dig att förhindra att de blir större problem. Du kan göra det själv genom att bland annat använda följande tekniker:

 • Mindfulness: Öva på tekniker som meditation eller yoga för att fokusera på nuet och släppa taget från negativa tankar och känslor.
 • Andningsövningar: Djupa andetag kan hjälpa till att lugna ner dig och minska stressen i kroppen.
 • Skriv: Att skriva ner dina tankar och känslor i en dagbok kan vara ett bra sätt att bearbeta dem och få perspektiv.

När sårade känslor leder till att man känner sig kränkt

När man blir sårad i en relation kan det lätt hända att man känner sig kränkt. Att känna sig kränkt är en komplex upplevelse som kan orsakas av en rad olika faktorer. Det finns ingen universell förklaring till varför vissa personer reagerar med kränkthet när de blir sårade, medan andra inte gör det.

Kränkningar handlar ofta om att man känner sig nedvärderad, förminskad eller respektlös behandlad. Det kan ske genom verbala angrepp, nedlåtande kommentarer eller genom att man ignoreras eller exkluderas. Att bli kränkt kan leda till känslor av skam, ilska och självförakt.

Sårade känslor och att vara kränkt hänger ihop på flera komplexa sätt.

 • När vi blir sårade, hotas ofta vår självkänsla. Vi ifrågasätter vårt eget värde och vår förmåga att hantera situationer. Detta kan leda till en känsla av att ha blivit förödmjukad eller nedvärderad, vilket i sin tur kan trigga din känsla av att vara kränkt.
 • När vi upplever att vi har blivit orättvist behandlade eller sårade utan anledning, kan det väcka en känsla av att vara kränkt. Vi kan känna att våra rättigheter har kränkts och att vi inte har blivit behandlade med respekt. Denna känsla av orättvisa kan leda till ilska och bitterhet.
 • Att bli sårad kan få oss att känna oss maktlösa och utan kontroll över situationen. Vi kan känna att vi inte har kunnat försvara oss eller stå upp för oss själva, vilket kan leda till en känsla av att vara kränkt. Denna känsla av maktlöshet kan förvärras om vi befinner oss i en beroendeställning till den person som har sårat oss.
 • När vi blir sårade, blottläggs vår sårbarhet. Vi visar oss svaga och mottagliga för andras handlingar. Detta kan leda till en känsla av att ha blivit utnyttjad eller manipulerad, vilket i sin tur kan trigga känslan av att vara kränkt. Bristande tillit till andra kan göra det svårare att läka.
 • Om vi har upplevt trauman i det förflutna, till exempel mobbning eller övergrepp, kan vi vara mer benägna att reagera med att vara kränkt när vi blir sårade. Dessa trauman kan ha gjort oss extra känsliga för kritik och avvisande, och vi kan ha svårt att hantera negativa känslor på ett hälsosamt sätt.
kanna sig krankt

När kan man behöva terapi?

Om du känner att du inte klarar av att hantera smärtan och de negativa känslorna på egen hand kan det vara en god idé att söka terapi. En terapeut kan ge dig stöd och verktyg att bearbeta dina upplevelser och att utveckla strategier för att hantera svåra känslor. Terapi kan också vara till hjälp om du upplever problem med tillit, självkänsla eller kommunikation i dina relationer.

Att gå i terapi kan ge dig en djupare förståelse för de bakomliggande orsakerna till dina känslor av svek och förnedring, utöver att erbjuda verktyg för att hantera dem. Här är några centrala punkter som kan utforskas i terapi:

Otrygga anknytningsmönster: Bristande känslomässigt stöd eller oregelbunden närhet från föräldrar kan leda till svårigheter att lita på andra och känna sig trygg i relationer. Detta kan öka risken för att uppleva svek och förnedring, och försvåra bearbetningen av dessa känslor.

Trauman: Att ha utsatts för misshandel, övergrepp eller försummelse under barndomen kan leda till problem med känsloreglering och impulskontroll. Detta kan göra det svårt att hantera känslor av svek och förnedring på ett konstruktivt sätt, och öka risken för ilska, aggression eller självdestruktiva beteenden.

Negativa mentala mönster: Att växa upp i en negativ miljö präglad av kritik eller nedvärdering kan leda till internalisering av negativa tankemönster. Detta kan resultera i låg självkänsla och en negativ självbild, vilket gör individen mer sårbar för svek och förnedring. De kan också ha svårare att förlåta sig själva och andra, vilket förvärrar smärtan.

Barndomens betydelse

Människor reagerar på negativa upplevelser på olika sätt. Det är vanligt att vår förmåga att hantera kränkningar har kopplingar till svåra erfarenheter från barndomen. Som terapeut brukar jag vanligtvis inte fokuserar på att gräva i klienters barndom om de inte själva vill utforska den när vi arbetar med sårade känslor och kränkningsupplevelser.

Men att utforska barndomen kan vara viktigt i vissa fall. Om jag till exempel misstänker att det har förekommit verbalt eller fysiskt våld i klientens relationer eller familj, kan det vara nödvändigt att gräva djupare för att förstå klientens beteende och ge adekvat stöd.

I mitt arbete som erfaren terapeut i Stockholm inspireras jag ofta av Alice Millers banbrytande forskning. Hon var en författare och terapeut som verkade under Freuds och Jungs tid.

Miller belyste hur negativa barndomsupplevelser, präglade av bristande respekt för barnets känslor eller nedvärderande beteende från föräldrar, kan leda till en ökad benägenhet att acceptera kränkande beteenden i vuxna relationer. Hennes arbete understryker vikten av att läka barndomsår för att skapa trygga och respektfulla relationer i vuxenlivet.

Barn som utsätts för kränkande behandling utan möjlighet att försvara sig utvecklar ofta starka känslor av vrede och rädsla. Dessa känslor kan undertryckas under barndomen, men dyker ofta upp igen i vuxen ålder och kan då ta sig uttryck i destruktiva beteenden.

Att bli medveten om eventuellt våld eller kränkningar under barndomen kan vara en viktig startpunkt för en klient som vill bryta sig fri från destruktiva mönster. Genom att bearbeta dessa negativa upplevelser kan klienten påbörja en läkningsprocess som leder till mer hälsosamma relationer till sig själv och andra.

Om du är intresserad av Alice Millers arbete så kan jag rekommendera boken  ”Självutplånande barnet och sökande efter en äkta identitet”.

Tyvärr så tror jag inte att den finns i nytryck men du kanske kan hitta den på ett antikvariat. Du kan också lyssna på hela boken på engelska (The drama of the gifted child) här nedan. Det är en ljudbok som tar över tre timmar att gå igenom.