17 min läsning
Fragetecken-om-terapi

Hur ska jag välja terapeut?

Om du väl har fattat ett beslut om att gå i terapi så kommer du sannolikt att ställas inför många frågor. Jag har i denna artikel försökt att besvara några frågor som jag ofta får av potentiella klienter.

Artikeln ger också en fingervisning om hur jag arbetar och vilka metoder och verktyg som jag använder. Om artikeln inte bevarar några av dina frågor så är du välkommen att höra av dig.

Innan vi tittar på ovanstående frågor så bör du först ha ställt dig följande frågor till dig själv. Vad behöver jag hjälp med? Vet jag själv vad problemet är? Är problemet klart och tydligt avgränsat? Räcker det med att komma fram till hur man kan behandla symtomen eller är det också viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna?

När du har försökt att besvara dessa frågor så är nästa rimliga steg att se om du kan få hjälp via landstinget, vilket har sina fördelar. Om du kan få terapi via landstinget så kan du få den med ett högkostnads­skydd vilket gör att kostnaden för terapi bli betydligt lägre jämfört med att gå till en privatpraktik.

För att få tillgång landstings­finansierad terapi krävs dock remiss från läkare. I regel får du bara en remiss om det finns skäl att tro att du lider av psykologisk sjukdom. Det kan vara allt från ångest eller depression till mer allvarliga diagnoser, som psykoser och borderline.

Men det kan finnas vissa problem med den landstingsfinansierade terapin som du bör vara medveten om. Ett problem är de potentiellt långa väntetiderna. Trycket på den landstingsfinansierade terapin är idag stort i stora delar av landet.

Ett annat problem, om du väljer att gå via landstinget, är att du ofta blir hänvisad till en viss terapeut. Dina möjligheter att själv välja terapeut är begränsade.

Du bör också vara medveten om att för mindre allvarliga diagnoser brukar det finnas restriktioner vad gäller antalet terapisessioner. Om du upplever ovannämnda restriktioner som ett problem så kanske du ska överväga privat terapi.

Hur hittar jag rätt terapeut?

Jag har tidigare skrivit om vikten att välja och en hitta en terapiform som passar dina individuella behov, din personlighet och ditt temperament. En kanske ännu viktigare fråga är att hitta en terapeut som du har förtroende för.

När klienten känner sig trygg och förstådd av sin ­terapeut så brukar det leda till positiva re­sult­at. Att en tera­peut ger ett känslomässigt stöd betyder emellertid inte att hen håller med klienten om allt.

Att engagera klienten i vad som fungerar och inte fungerar i terapin, är något som jag själv försöker arbeta efter. I psyko­syntes­terapi har du möjlighet att lyfta det som behöver utforskas, i takt med att du får nya insikter

När det gäller frågan om att välja rätt terapeut så blir det lätt komplicerat. Det är egentligen först när du har kommit en bit in i terapin som du vet om du har valt rätt terapeut eller inte. Att gå till en terapeut som du inte känner är tyvärr lite som att köpa ”grisen i säcken”.

Eftersom varje terapeut har sin egen personliga stil så kan det vara värt att fundera på vad du söker hos en terapeut. Vill du till exempel ha en manlig eller kvinnlig terapeut? Vill du ha en terapeut som är mer inlyss­nande eller mer aktiv och utmanande i terapin. Önskar du en terapeut som även erbjuder personlighetstester som en del av terapin.

En annan aspekt att beakta vid val av terapeut är priset. Eftersom det råder fri prissättning på den privata marknaden så råder jag dig undersöka vad det kostar att gå i terapi.

Även om du gör ovanstående förberedelser så finns det naturligtvis inga garantier. Om du känner att det inte fungerar p.g.a. person­kemin eller om du känner dig alltför obekväm med hur terapeuten jobbar, så skulle jag rekommendera att du byter terapeut.

Men samtidigt vill jag också föreslå att du är tålamodig. Om du t.ex. vet med dig att du har svårt att känna tillit så är det lätt hänt, åtminstone till en början, att du kommer känna av det i terapirummet.

gå i terapi

Varför välja Ny Insikt?

Som psykosyntes-terapeut brukar jag ofta hamna i facket av humanistiska terapier. Men det är bara delvis sant då jag har kompletterat min grundkompetens med olika kognitiva beteende terapeutiska metoder.

Som terapeut i Stockholm arbetar jag både med individuell terapi och terapi för par. Jag har en gedigen terapeutisk utbild­ning (mer än 6 år). Dessutom går jag regelbundet i handledning och i egen terapi för att upprätthålla min kompetens .

Som terapeut är min utgångspunkt att lyssna utan att värdera. Det gör det lättare för dig att prata om svåra saker. Genom att hjälpa dig att sortera i dina tankar och känslor kan Du komma att få nya insikter som ger dig förutsättningar att gå vidare på egen hand.

Mina terapi-metoder

Beroende på vad du söker för typ av hjälp har jag en mängd olika terapi-metoder till mitt för­fog­ande. Jag kommer inte att kunna ge dig en detaljerad beskrivning av alla mina metoder och verktyg i denna artikel. Istället får du kort sammanfattning med tillhörande länkar till andra artiklar på min hemsida. Mina kanske tre viktigaste metoder är:

1. Psykosyntesterapi
2. Empatisk kommun­ikation
3. Mindfulnessbaserad terapi

Det är tre terapi-metoder som kompletterar varandra väl. Under åren lopp har jag även integrerat dessa metoder med KBT och andra KBT-inspirerade metoder.

Exempel på andra terapi-verktyg

Från ovannämda metoder använder jag en mängd olika terapeutiska verktyg. Om du vill läsa om dessa verktyg föreslår jag att du börjar med att titta på dessa tre artiklar:

1. Anknytningsmönster. En artikel för dig som vill få en större förståelse om varför det kan vara svårt att få en relation att fungera. Många av mina klienter har upplevt denna teori med verktyg som en ögonöppnare.

2. Gottmans parterapi-verktyg. Om du är i en relation som du vill utveckla föreslår jag att du läser min artikel om ”De sju gyllene regler som kännetecknar en lycklig relation”. Här ingår en mängd praktiska övningar.

3. Enneagrammet. Känner du dig missförstådd? Påverkar det din självkänsla?. Detta är en artikel om hur du kan bli mer medveten om dina styrkor och tillkortakommanden.

Vilka metoder och verktyg som kan komma till användning bestäms av dina behov och önskemål. Du kan läsa mer om alla mina metoder och verktyg i min artikelkatalog.

bast terapi

Hur länge går man i terapi ?

Måste man gå länge i terapi ? Frågan är berättigad eftersom du måste avsätta en hel del av både tid och pengar för dessa möten. Tyvärr är den omöjlig att besvara då det är väldigt individuellt.

Du kan jämföra behandlings­process­en med att träna på gym. Alla går in i det med olika förutsättningar. Det kan gå snabbt, men också ta tid att nå sina mål. Det beror bl.a på problemets karaktär, klientens motivation och egna insikter samt syftet med terapin.

Om det räcker med att identifiera ett väl avgränsat problem så kan det ofta räcka med några enstaka sessioner. De klienter som ofta svarar på mina inledande frågor med ”jag vet inte”  eller ”Det är inte mitt fel” tenderar däremot att behöva mer tid och fler samtal.

Om jag ändå ska ge en fingervisning så har mina klienter som under senaste året kommit för individuell terapi i genomsnitt besökt mig sju gånger. De som kommer som par har i genomsnitt genomfört sex besök. Det varierar mycket och det kan behövas färre men även fler möten. Du avgör själv när det är dags att avsluta.

Att ta steget att påbörja en terapi är ett viktigt steg. Men det räcker inte. Terapi kräver, liksom gym-träning, ett tålmodigt arbete som tar olika lång tid.

Gå själv eller som par?

Terapi tillsammans med din partner eller individuell behand­ling är kanske den första frågan du ställs inför när du eller ni bestämt er för att ta hjälp för att komma vidare i relationen.

Ni kan ha fastnat i ständiga konflikter som bottnar i missförstånd och olika sätt att kommunicera. Är ni ett par som är överens om att gå tillsammans så tycker jag definitivt att ni ska prova på det.

”Det krävs två för att dansa tango”. Även om ni är överens om att ni har problem som kan relateras till relationen är det inte säkert att båda vill gå i terapi. Ett gott råd är att inte försöka pressa din partner att gå tillsammans med dig. Försök i stället motivera genom att fokusera på ditt eget ansvar. Var öppen med dina egna tillkorta-kommanden och behov av behandling.

Ni har ju båda ett ansvar för att relationen blir så som ni vill att den ska vara och i våra möten kommer jag att ge er stöd i att synliggöra bådas styrkor och svagheter.

valja terapeut

När det är bättre att börja själv

Ett alternativ om ni inte är överens om att gå tillsammans är att du överväger egen individuell terapi. Genom ett uppriktigt utforskande av dina egna avsikter kan du få insikter som hjälper dig att också utveckla relationen.

Det är alltid möjligt att komma tillsammans längre fram, om din partner kommer på andra tankar. Jag kan också hjälpa er hitta en annan terapeut om ni föredrar det.

Ibland kan det vara bättre om eller båda går i individuell terapi. Det kan vara aktuellt när någon eller båda upplever att problemet inte är relaterat till själva relationen. Det kan t.ex. handla om återkommande negativa mönster som bäst kan hanteras genom ett eget arbete.

Jag föreslår att ni båda funderar på vilka behov ni har och sedan beslutar tillsammans vad som passar bäst för just er. Tänk på att det absolut viktigaste för ett framgångsrikt arbete är att man är motiverad och beredd att lyssna och dela med sig.

Komplettera med hemövningar

Många av mina klienter frågar om de kan göra något på egen hand mellan terapi­-sessionerna. Det är något som jag upp­muntrar. Att regel­bundet reflekt­era över ens ut­maningar på ett kon­strukt­ivt sätt kan kan på­skynda den process som pågår i terapi­rummet.

Det finns många olika sätt att komplettera med ”egenterapi”, beroende på vad just du har för behov. Tillsammans med din terapeut kan du till exempel komma överens om korta men återkommande övningar som du kan göra på egen hand. Men det kan också handla om enstaka övningar som kan ta lite längre tid att genomföra.

Om du inte är motiverad eller har tid att göra övningar på egen hand är det helt okej. För att det ska leda dig framåt måste de kännas värdefulla och utvecklande.

I terapin kommer vi gemensamt överens om och i så fall vilka övningar du ska göra mellan våra samtal. Övningarna kan kännas svåra ibland, men det är viktigt att de inte känns belastande och allt för tidskrävande.

För att du ska få en uppfattning om vad det kan innebära att göra övningar mellan behandlings-sessionerna kommer här några exempel.

Valja-terapi-min

Exempel på övningar utanför terapirummet

Systematiska dagboksanteck­ning­ar kan vara en effektiv metod för dig som går i individuell terapi och behöver hjälp med ett speciellt problemom­råde.

Du får en mall där du varje dag, under en viss tid, skriver ned specifika upplevelser och hur dessa påverkar dig. I terapin samtalar vi sedan om resultaten och utforskar alternativa strategi­er.

Jämföra varandras livshistorier är en övning för er som går tillsammans. Ni får, var och en, börja med att reflektera över er gemensamma historia, från den dag ni träffades och fram till i dag. Sedan samtalar vi tillsammans och jämför er gemensamma historia.

Positiv bekräftelse. En annan övning jag gärna rekommenderar för dig som kommer till terapin tillsammans med din partner är att träna på positiv bekräftelse. 

Er hemuppgift blir då att varje dag under en längre tid berätta för din partner vad det är du uppskattar hos henne eller honom.

Det här var bara ett axplock av övningar som du kan göra på egen hand för att förstärka din individuella behandling eller utvecklas tillsammans med din partner. Om du vill veta mer om hemövningar föreslår jag att du läser min artikel om hemövningar för par.