11 min läsning

Mindfulness, en träningform i  ”medveten närvaro” har blivit ett allt viktigare inslag i en sam­talsterapeuts verktygslåda. En förklaring till det är att Socialstyrelsen sedan en tid tillbaka har börjat rekommend­era metoden.

Det skedde  i samband med att de uppdaterade de nya nation­ella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom.

Meditation

Intresset för mindfulness­baserad terapi kan sannolikt också förklaras med att denna metod anses vara relativt billig för sjukvården då den ofta bedrivs i form av gruppterapi. En annan fördel är att mindfulness också kan utföras på egen hand.

Idag har många av de större landstingen olika former av rehab­iliterings­center där de lär ut mindfulness. Resultaten från dessa insatser visar på lägre sjukskrivningstal, inte minst om insatser görs i ett  tidigt skede.

I min artikel ” Mindfulness: ett verktyg i terapi” berättar jag om hur jag själv lär ut mindfulness i min samtals­terapi­verksamhet. Den teknik jag använder är hämtat från tre olika mindfulness-skolor som alla är vetenskapligt utvärderade. Dessa är:

  • Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
  • Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT).
  • Breathworks

De tre olika skolorna har mycket gemensamt och de har också ett utvecklat  samarbete där de delar erfarenheter med varandra. De har t.ex. alla ett kursprogram som pågår under åtta veckor som inkluderar sittande meditation och meditation i rörelse.

De som genomgår ett utbildnings­program får också en teoretisk insikt om hur och varför mindfulness kan hjälpa vid olika typer av besvär.

Det som skiljer metoderna åt är att de vänder sig till klienter med olika behov men jag åter­kommer till det.

För att du ska få en uppfattning om vad de erbjuder tänker jag här ge en kort beskrivning av dessa tre metoder. Jag avslutar med en video som visar en en sk. guidad meditation.

stress-utbrand

Based Stress Reduction (MBSR)

Based Stress Reduction (MBSR) är den metod som först slog igenom på bred front. Den utvecklades av Jon Kabat-Zinn som är en professor på University of Massachusetts i USA. 1997 lärda han sina första patienter att meditera.

Metoden som förkortas MBSR, har utvecklats till att bli en grupp-behandlingsmetod. Det primära syftet med denna form av mindfulness var inledning­svis att hjälpa en klient att hantera den stress som ofta uppstod till följd av en allvarlig sjukdom. Idag används metoden även i förebyggande syfte vid ohälsa i största allmänhet.

I denna video ges en present­ation om hur de idag arbetar med mind­fulness. Den visar också på vilka vete­nskapliga belägg som finns på att metoden är effektiv. (filmen är tyvärr borttagen)

Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT).

Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT är en vidarutveckling av Jon Kabat-Zinns mindfulnessbaserad stresshantering (MBSR).

MindfulnessBaserad kognitiv Terapi var från början specifikt framtagen för att behandla återfall i depression. Det har dock visat sig att terapiformen även är effektiv vid en rad andra former av psykisk ohälsa såsom olika typer av beroende, ångest och tvångssyndrom (OCD).

Metoden som har utvecklats av psykologerna Zindel Segal , John Teasdale och Mark Williams kombineras tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT) med övningar  i medveten närvaro.

Utgångspunkten i KBT är att depressioner bäst behandlas genom att klienten får arbeta med att försöka komma till rätta med tanker och känslor som kan trigga ångest och depression.

Det nya med att introducera mindfulness är att det inte sker genom att försöka  bli kvitt gamla tankemönster genom att öva in nya.

Istället sker det genom att man i mindfulness tränar sig i ett observerande, icke-värderande och accepterande förhåll­ningssätt  av det som upplevs svårt för att på sätt åstad­komma en förändring i sitt sätt att hantera sina besvär.

I denna video talar en av grundaren Mark Williams om hur vårt sätt att tänka påverkar vårt välmående. Han visar också hur vi kan förhålla oss och arbeta med våra negativa tankar.

Breathworks

Breathworks har hämtad sin inspiration från såväl Mind­fulness­baserad  stress­minskning (MBSR) och Mind­fulness­baserad kognitiv terapi  (MBCT). De bedriver också egen forskning i mindful­ness.

Det som som gör att Breathworks sticker ut är att de har utvecklat metoder för att hantera fysiskt smärta. Det sker genom att integrera den traditionella mind­fulness­metoden med olika former av fysiska övningar.

Dessa fysiska övningar som kallas ”mindful movements”  syftar till att klienten ska lära sig att hitta den punkt i en aktivitet som kallas ”balanserad ansträngning. Det är relativt enkla övningar som de har utvecklats av Breath­works grundare Vidyamala Burch som själv lever med fysisk smärta.

Det övergripande syftet med denna form av Mindfulness är inte att primärt att läka en fysisk skada, det  som här kallas det ”primära lidandet”. Syftet är istället att rikta sin uppmärk­samhet på det som kallas det ”sekundera lidandet” vilket syftar på den känslo­mässiga stressen som uppstår p.g.a. det  ”primära lidandet”.

De som har erfarenhet av fysisk smärta upplever ofta att den stress som uppstår förvärrar den fysiska smärtan. Om man lär sig att hantera det sekundära lidandet och utveckla en mer accepterande relation till sitt primära lidande kan man förhindra ett onödigt lidande.

I denna video berättar Vidyamala Burch, grundaren av Breathworks om hur hon själv hanterar sin smärtproblematik. Hon beskriver också i detalj vad som händer när man upplever smärta.

Avslutning

Dessa tre olika former av Mindfulness-skolorna har utvecklats utifrån olika behov. Grovt generaliserat kan man säga att Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) har fokuserat på stress.

Mindfulness-based Cognitive Therapy har prioriterat att arbeta med depression och ångest medan Breathworks framförallt är inriktat på att hantera smärtproblem.

Nu har det aldrig varit några vattentäta skott mellan dessa skolor. De har alla låtit sig inspireras av varandras framgångar och ”lånat” delar från varandra. 

Om du funderar på att lära dig mindfulness skulle jag säga att det inte spelar någon större roll vilken form du väljer. Om den ena formen inte finns att tillgå, prova någon av de andra. Själv är jag en certifierad Breat­hworks­instruktör.

Till sist, här är en s.k. guidad mindfulness-övning som är ca 8 minuter lång. Det är en meditation enligt Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT). Den leds av Mark Williams.

Om det är första gången du provar på mindfulness ska du inte förvänta dig att du ska lyckas behålla ditt fokus hela tiden. Lycka till !

PS. Läs gärna denna artikel om pionjärer Jon Kabat-Zinn värdefulla bok: ”Full Catastrophe Living

Similar Posts