Nyinsikt Nyinsikt

Parterapeuten Gottmans gyllene regler.Del 3

Jag har i två tidigare artiklar (del 1: ”Familjerådgivning och parterapi a la Gottman” och del 2: ”Gottmans regler i parterapi”) berättat om fem av Gottmans sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”.

I denna avslutande artikel kommer jag att presentera den sjätte och den avslutande sjunde regeln. Den sjätte är sannolikt den svåraste att praktisera medan den sjunde är den regel som kanske kräver mest uthållighet eftersom det är en regel som ett par bör hålla levande under hela sin relation.

par med problem

Regel nr 6 – Att bryta dödläget

När det kommer till konflikter som går på djupet i en relation krävs ett delvis annorlunda förhållningssätt. Syftet är här inte primärt att hitta en konkret lösning. Det viktiga blir istället att förstå varför konflikten uppstår och på så sett hitta ett förhållningssätt där man ser och respekterar sin partners synpunkter.

Man behöver inte ge upp sin egen ståndpunkt men man behöver hitta ett sätt att leva med konflikten, att finna en acceptens till varandras olikheter. Genom att samtala om motstridiga behov kan man eventuellt upptäcka att behoven i själva verket är en strategi, vilket är mycket enklare att kompromissa om än behoven.

När jag arbetar med parterapi i Stockholm händer det då och då att jag träffar par som verkligen har kört fast i mer eller mindre uttalade existentiella problem. Det är lägen som Gottman kallar ett ”dödläge”.  Det som kännetecknar ett sådant läge är att ingen av parterna känner sig respekterande eller sedda. Ingen vill heller ge upp sin ståndpunkt för att de upplever att det påverkar deras välbefinnande och i värsta fall deras ”existens”.

Ett exempel som tenderar att leda till ett dödläge är hur familjen disponerar sina pengar.  Det är inte ovanligt att den ena partnern prioriterar konsumtion medan den andra vill att man ska avsätta en stor del av inkomsterna för sparande.  En del tacklar denna typ av problem genom att begrava dessa men förr eller senare tenderar de att dyka upp.

Att konsumera eller att spara är egentligen inte ett behov utan en strategi. Det verkliga behovet är sannolikt att ha roligt genom att konsumera medan den som vill prioritera sparande sannolikt vill tillgodose ett behov av trygghet.

dansa-parterapi3

 

Genom att fokusera diskussionen om vad det innebär att ha roligt respektive att känna sig trygga så kan nya strategier utvecklas. Kanske kan man  hitta ett sätt tillgodo  bådas behov. En viktig utgångspunkt är att försöka hjälpa varandra att förverkliga sina innersta behov och drömmar. Det förutsätter att man är trygg med varandra, något som tidigare regler kan förstärka.

Ett annat svårt dilemma kan t.ex handla om frågan om att skaffa (fler) barn eller inte. Om paret inte är överens måste någon ge upp sin hållning. Vad som krävs är tålamod och en förmåga att utforska respektives behov på djupet.

Det innebär att var och en förutsättningslöst försöker förstå vad det är som driver en att inta sin ståndpunkt och inte bara fastna i en ståndpunkt utan försöker se vad som ligger bakom. Vad längtar jag efter? Hur ser min dröm ut? Berätta för din partner om din dröm. Lyssna på hans/hennes vision. Nu handlar det inte om att lösa konflikten, utan om att förstå varför den väcker så starka känslor.

Att bryta dödläget handlar m.a.o ord  inte om att ni behöver dela varandras drömmar, utan om att visa respekt för den längtan och de behov som drömmen uttrycker. Det handlar om att lära sig leva med konflikten – att acceptera att ni tycker olika – och att utifrån denna acceptans arbeta vidare med problemet i en mera försonlig anda.

Målet är att ”desarmera” konflikten, att ta udden av fientligheten, för att dialogen er emellan ska bli möjlig igen. Konflikten kan förmodligen inte lösas, men möjligheterna att resonera sig fram till någon form av preliminär kompromiss har i detta läge ökat betydligt. När den aktuella stridsfrågan inte längre känns lika laddad och när ni kan diskutera den med viss distans och humor, vet ni att ni är på rätt väg.

Genom att på djupet förstå ena partnerns längtan efter barn kan den andra partnern vilja tillmötesgå detta, speciellt om han eller hon känner att partnern verkligen förstår hans invändningar. Kanske kan man komma överens om skaffa barn om ”slipper” vissa problem. Kanske kan resultatet bli att inte skaffa barn om någon annat viktigt behov tillgodoses. Kanske upptäcker båda parter att de kan avstå från vissa önskemål.

Om den ena visar sig villig att avstå från någon så ökar chanserna att den andre också gör det. Det är inte säkert att det är möjligt men det är värt att utforska. Enligt Gottman finns det kanske inte en lösning som båda är nöjda med men målet kan då vara att leva leva med dessa olikheter utan att såra varandra.

För att klara av detta arbete kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en terapeut.  Min erfarenhet  av att arbeta med parterapi i Stockholm är att det är möjligt men det kräver en hel del av båda parter, en vilja att vara prestigelös och att visa varandra empati.  Det brukar fungera om man lär sig att inse skillnaden mellan behov och strategi.

Regel 7 – En gemensam grundsyn

Nu har vi kommit till den sjunde och avslutande regeln. Det är en regel som man ska praktisera kontinuerligt i sin relation. För att hålla en relation levande under en längre tid  förutsätter det att man ”delar” det som är viktigt för en själv. Gottman kallar det att utveckla en gemensam kultur. Ett annat sätt att se på det är att skapa en gemensam värdegrund eller åtminstone skapa utrymme där skilda värdegrunder respekteras fullt ut. Relationen bör kännetecknas av att allt diskuteras.

Gottman föreslår att man fortlöpande utforskar fyra områden:

 Ritualer- Roller – Mål – Symboler

Ett sätt att stärka samhörigheten är att utveckla sina egna familjeritualer. Det kan vara att att utveckla sitt eget sätt att fira jul eller hur man firar familjens födelsedagar.  Att samlas kring en familjeritual manifesteras samhörigheten på ett påtagligt sätt. De hjälper också till att hantera motgångar, något som alltid uppstår i en relation.

Ett annat sätt att stärka samhörigheten är att tala med varandra om hur man ser på sin roll som t.ex.  partner, vän och förälder. Genom att få en större förståelse för varandras roller skapas förutsättningar att stärka relationen.

Dansa-parterapi2

Att delge varandra sina mål i livet är också ett sätt att stärka samhörigheten. I en kärleksfull relation finns en vilja att stötta varandra i att förverkliga sina mål.

Det fjärde och sista området att utforska är ”Gemensamma symboler”. Ett klassiskt exempel är att skaffa sig ett ”drömboende” som manifesterar det gemensamma. En gemensam symbol behöver dock inte vara något av större materiel betydelse. Det kan t.e.x också vara den plats där man ingick ett partnerskap.

Avslutningsvis: Min erfarenhet som parterapeut i Stockholm är att  de flesta av Gottman idéer om hur man stärker en relation är utmärkta. Men det är viktigt att man förstår vikten av att ständig arbetar med att utveckla sin relation.

Vi ”växer” hela tiden och om vi inte lyssnar på varandras behov så är risken stor att vi ”växer ifrån varandra”. Gottman föreslår att man efter att ha gått igenom den de ”7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation” dagligen fortsätter arbetet med att utveckla relationen.

Detta är slutet av min artikelserie om hur jag bedriver parterapi i Stockholm a´la Gottman. Om du vill läsa mer om denna parterapiform så kan jag rekommendera en uppsats (PDF-fil) från institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Den heter ”Klientens bedömning av parbehandling på den kommunala familjerådgivningen”