Nyinsikt Nyinsikt

Enneagrammet och personlig utveckling (1)

Har du svårt att hantera konflikter och motgångar? I en tidigare artikel skrev jag om hur personlighetstester kan förbättra din självkännedom och din förmåga att hantera svårigheter.

Nu är det dags för tre artiklar om enneagrammet. Det är ytterligare ett verktyg för personlighetsanalyser som jag tror kan intressera dig om du vill fördjupa dig i ämnet och är intresserad av samtalsterapi.

Dags för lite personlig utveckling? Prova en av mina tjänster

 

Enneagrammet personlighetstyper och grundstrategier

I denna första artikel kommer jag fokusera på det som i enneagrammet kallas för personlighetstyper och deras grundstrategier. Genom att bli mer medveten om att vi har olika grundstrategier kan du få ett verktyg att förstå och acceptera att vi alla har har våra egna unika styrkor och tillkortakommanden.

Enneagrammet bygger på gammal kunskap, men dess ursprung är något oklart. Under 1970-talet fick modellen ett uppsving och utvecklades. Ett stort antal psykologer och forskare har byggt vidare på varandras arbete så det finns ingen ensam grundare av det som idag kallas enneagrammet.

Så hur kan du med hjälp av enneagrammet fastställa en viss personlighetstyp? Enneagrammet är baserat på ett omfattande empiriskt material och en mängd olika psykologiska analyser. Ur denna kunskapsbank har sedan nio olika personlighetstyper utkristalliserats, som på tydligt sätt skiljer sig från varandra.

För att identifiera rätt personlighetstyp får du som klient ta ställning till ett stort antal påståenden och/eller frågor. Varje påstående är kopplat till en specifik personlighetstyp. Resultatet sammanställs genom att helt enkelt räkna ihop svaren och se hur de fördelas mellan de olika personlighetstyperna.

Det är ganska vanligt att en personlighetstyp är mer framträdande än de andra. Om så inte är fallet kan jag som terapeut genomföra kompletterande analyser tillsammans med dig.

Enneagrammets nio grundstrategier

”Ennea” och ”gram” är grekiska ord och betyder ”nio” respektive ”modell”. Enneagrammet beskrivs ofta utifrån en grafisk bild av en cirkel. Inne i cirkeln finns en triangel och en hexagon som tillsammans bildar ett mönster som binder samman nio punkter som bildar enneagrammets nio personlighetstyper

De nio personlighetstyperna, som också kan kallas strategier, beskriver hur vi vanligtvis tänker, känner och handlar. Du kommer säkert känna igen dig i flera av de nio grundstrategier men sannolikt kommer du att kunna identifiera dig starkast med en av dem.

Namnen kan variera i enneagrammet, men principen är densamma. Var och en av ovanstående personlighetstyper har sin egen unika livsstrategi. De är också unika i hur de uppfattas av andra.

En intressant aspekt med enneagrammets olika personlighetstyper är att ingen nödvändigtvis är bättre eller sämre än någon andra. De har alla sina styrkor och sina tillkortakommanden som kan förändras över tid.

Här kommer en kort sammanfattning av hur de ser på sig själva och hur de relaterar till omvärlden.

De nio grundstrategierna (personlighetstyper)

 • Idealisten. Självbild: ”Jag gör rätt”. Världsbild: ” Vill förbättra en ofullkomlig värld”.
 • Hjälparen. Självbild: ”Jag hjälper andra”. Världsbild: Världen behöver min hjälp”.
 • Presteraren. Självbild: ”Jag är framgångsrik”. Världsbild: ”Världen värdesätter vinnare”.
 • Individualisten. Självbild: ” Jag är annorlunda”. Världsbild: ”Jag har något andra saknar”.
 • Undersökaren. Självbild: ”Jag förstår”. Världsbild: ”Jag behöver enskildhet i världen”.
 • Den lojala. Självbild: ” Jag är pålitlig”. Världsbild: ” Världen är osäker hotfull. Lojalitet krävs”.
 • Entusiasten. Självbild: ”Jag är lycklig” Världsbild: ”Världen är full av möjligheter”.
 • Utmanaren. Självbild: ”Jag är stark” Världsbild: ”Världen är tuff, jag kan skydda de svaga”.
 • Medlaren. Självbild: ” Jag är nöjd” Världsbild: ”Harmoni krävs för att jag kunna hävda mig”.

Hur personlighetstyperna influerar varandra

Individer med samma personlighetstyp har samma grundstrategi men kan ändå uppvisa vissa skillnader i sitt sätt att vara. Det förklaras av att de är under influens av sin närmaste vänstra och högra grannens speciella egenskaper. Grannarna i enneagrammet brukar också kallas vingar eller flyglar.

Hur stor inverkan grannen har kan variera mellan olika individer. Vissa är opåverkade av grannens influenser medan andra har en så stark granne att det är lätt att tro att man har tagit fel på sin personlighetstyp.

Det finns en del teorier att om att influensen kan variera över tid. När man är ung kan influensen till exempel komma från den vänstra grannen för att man sedan i takt med att man blir äldre får mer egenskaper från den andra grannen.

Även om de nio olika personlighetstyperna alla har sina unika karaktärsdrag finns det vissa likheter mellan personlighetstyperna. Ett exempel är de så kallade Triaderna eller de Tre centren.

De visar på tre olika sätt att som vi kan agera på omvärlden, antingen genom vårt sätt att tänka, känna eller utifrån det som brukar kalla intuition (magkänsla). Dessa tre center är:

 • Huvud-center
 • Hjärt-center
 • Mag-center

De tre personlighetstyperna Undersökaren – Den lojala – Entusiasten tenderar att uppleva och agera utifrån huvud-centret. De ägnar mycket energi, var och en på sitt sätt, åt att upprätta och upprätthålla trygghet.

Deras fokus ligger på strategier och föreställningar och deras typiska gemensamma problem handlar om osäkerhet, ängslighet och problem med att alltid försöka förstå (även sådant som inte går att förstå). Under stress styrs de ofta av rädsla.

Personlighetstyperna Utmanaren – Medlaren – Idealisten brukar uppleva och agera utifrån mag-centret eller kropp-centret som det ibland kallas . En sådan person kan säga: ”Det känns i hela kroppen att något är fel (eller rätt)”. De ägnar mycket energi, var och en på sitt sätt, åt att försöka styra, kontrollera och göra motstånd mot omgivningen. Under stress styrs de ofta av vrede.

Personlighetstyperna Hjälparen – Presteraren – Entusiasten upplever och agerar utifrån hjärt-centret. De brukar ägna mycket tid åt att upprätthålla och få sin identitet bekräftad av omgivningen. Deras fokus ligger på att söka bekräftelse och uppmärksamhet utanför sig själva, och deras typiska gemensamma problem handlar om självbild och känslomässig reaktivitet. Under stress styrs de ofta av skam.

Personlighetstypernas styrkor och svagheter

Enneagrammet är en dynamisk modell. Även om du lyckas identifiera en grundstrategi/personlighetstyp bör du var medveten om att du kan förändras. Såväl den personliga mognaden och den psykiska balansen är i ständig förändring.

Varje personlighetstyp kan nämligen likna en annan personlighetstyp. Ett av flera sätt att beskriva en förändring är att utforska vad som händer när respektive personlighetstyp är trygg eller under stress.

I figuren nedan kan du se att var och en personlighetstyperna har en så kallad stress-pil respektive en trygghets-pil. Exempel: När Hjälparen (2) hamnar under stress dras den till ”Utmanaren” (8). När den är trygg får den influenser från Individualisten (4).

I sina bästa stunder utvecklar Hjälparen istället de positiva egenskaper som Individualisten (4) besitter, till exempel att mer ovillkorligt hjälpa andra och samtidigt ta sina egna behov på allvar (se pil i bild). I sina värsta stunder tenderar Hjälparen att visa upp sidor som självupptagenhet och kontrollbehov, egenskaper som utmärker Utmanarens mindre goda egenskaper (se pil i bild).

 

Avslutande reflektioner

Det här var lite om grunderna av enneagrammet. Som samtalsterapeut använder jag mig gärna av enneagrammet som ett av flera verktyg. Eftersom verktyget trots allt är en schematisk modell över olika personligheters psyke och beteende behöver den enligt mig kompletteras med terapi om syftet är att komma åt specifika problem som är unika för varje individ.

Min andra artikel handlar om hur du kan använda enneagrammet i samtalsterapi och psykosyntes i form av ett så kallat delpersonlighetsarbete.

Gå till del 2 (av 3) om Enneagrammet

För dig som arbetar mes samtalsterapi i Stockholm kan jag varmt rekommendera enneagramcentrets utbildningar.  Om du vill veta mer om de nio olika grundstrategierna föreslår jag att du ser nedanstående video.

Få ett mejl om nya artiklar (lätt att av-anmäla)

Läsarundersökning – Ge mig gärna lite feedback (anonymt)

feedback