Nyinsikt Nyinsikt

Kärlekens psykoterapi – Om empati och psykosyntes

För att vara framgångsrik i samtalsterapi är det viktigt att klienten känner ett starkt förtroende för sin tereput.  Klienten behöver uppleva  att terapeuten verkligen förstår och känner empati för hans/hennes situation. Det är konstigt nog något som inte alla samtalsterapeuter fullt ut inser vikten av. Jag har stött på vissa kollegor som tycker att det räcker med att vara ”professionell”. I psykosyntesterapi är det dock inte tillräckligt. Om detta detta skriver psykosyntesterapeuternas Ann Gila och John Firman i sin bok ”Psychotherapy of Love”,  en bok  om den altruistiska kärlekens betydelse i terapirummet. Det är en bok för terapeuter och andra som är intresserad av vad som behöver hända i terapirummet. Det är en bok som jag för första gången läste när jag studerade till samtalsterapeut i Stockholm i början av 2000-talet.

Om det är något som som vi hoppas att du har lärt dig av att läsa vår bok:  Lita på att ditt sätt att uttrycka empatisk kärlek Det är det som din klient mest behöver. Må du hitta de som kan hjälpa dig att finna unionen av Självet (och jaget ) från vart kärleken blommar.”  (Ann Gila och John Firman)

Författarna Ann Gila och John Firman menar att det är altruistisk kärlek som helar vårt lidande och möjliggör  mänsklig utveckling. De har undersökt hur empatisk altruistiska kärlek påverkar mötet mellan terapeut och klient. Detta ska inte förväxlas med romantisk kärlek som är något helt annat. De applicerar sina modeller och teori på olika fall och beskriver dessa utifrån klientens och terapeutens perspektiv,  Boken innehåller också en mängd teoretiska referenser, inte minst från Assagioli och Rollo May men även från en mängd andra psykoterapeutiska källor, från psykoanalys via transpersonell psykologi till positiv psykologi.

Boken kan sägas var strukturerad efter tre teorier baserades på ett psykosyntetiskt perspektiv : – Personlighetsteori – Utvecklingsteori – Klinisk teori

Personlighetsteorin är i huvudsak baserat på Assagiolis modell om ”ägget”, dvs om det mellersta, under, och det övermedvetna och hur jaget, viljan och självet förhåller sig till dessa. Författarna påtalar att denna teori har utvecklats över tid och att Assagiolis ursprungliga tankar om Självet har reviderats. De menar att Självet inte är något exklusivt för det transpersonella utan omfattar hela ”ägget”.

Psykosyntesens utvecklingsteori handlar i stor utsträckning om människans utveckling från en överlevnadspersonlighet till en autentisk personlighet. En utveckling från att vara ett ”offer” till att vara i kontakt med sitt verkliga ”syfte” När vi är i kontakt med Självet är vi också i kontakt med altruistisk kärlek.

Psykosyntesens kliniska teori

Den kliniska teorin berör i stor utsträckning terapeutens arbete och roll i förhållande till klienten. Den här resan för klienten, mot ett självförverkligande utvecklades ursprungligen av Assagioli. Den bestod ursprungligen av fyra steg. Modellen har sedan dess reviderats något av Firman och Gila. Dessutom har författarna lagt till ytterligare och inledande steg som de kallar steg ”zero”
– Erkännandet av det ursprungliga såret – Utforskandet av vår personlighet – Utvecklandet av jaget – Kontakten med självet – Självets manifestation

Dessa steg ska inte uppfattas som statistiska och kronologiska. De behöver inte nödvändigtvis uppstå efter varandra. De ska upplevas som steg som kommer och går, en process som pågår genom hela livet.

Anledningen till att författarna har kompletterat Assagiolis modell med ett nytt inledande steg är att detta steg förklarar varför aultrustisk kärlek ofta saknas i våra liv. Författarna använder termen ”ursprungliga sår/primal wound”för att beskriva de trauman som vi alla har upplevt från vår barndom p.g.a bristande kärlek. Dessa sår kan leda till ångest, depression m.m. Dessa sår och brist på kärlek leder till vad författarna kallar ”överlevnad läge”, en strategi som tillåter oss att leva i en icke-kärleksfull miljö,  med viss känsla av komfort och säkerhet, men till priset av att vara avskuren från vårt sanna jag. Genom att fokusera på altruistik kärlek kan vi läka dessa sår och återförenas med vårt sanna jag. Det är inte minst viktigt att att detta finnas i den terapeutiska relationen.  I detta steg är klienten sårbar och det är därför altruistiskt kärlek från terapeuten viktigt. Trots det kan denna fas vara mycket smärtsam vilket gör att terapeuten måste vara trygg i sig själv.

För att terapeuten ska kunna hjälpa sin klient måste hon följa med på denna resa. Det räcker inte  att hon talar om för klienten vad som behöver göras. Terapeuten kan inte hållas fast vid sina förutfattade meningar om vilka metoder som behövs. Istället behöver terapeuten kunna leva sig in i klientens värld. Det kallar författarna terapeutens död och återfödelse .Relationen mellan klient är som en dans, som kännetecknas av närhet och avstånd, förening och separation.

Utöver att erbjuda klienten altruistisk kärlek måste terapeuten ständigt vara medveten om den kraft och etik som finn mellan klient och terapeut. Stor varsamhet behövs för att stämma in vart klienten befinner sig. Exempel på kraft är : skapa en säker plats – se till att det finns en syntes mellan jaget och självet (vertikal kraft) –  en vilja att förstå (horisontell kraft mellan de båda jagen). När dessa krafter är på plats är det möjligt att följa klienten i dansen.

För att fördjupa terapeutens insikter om van som menas med död och återfödelse förslår författarna några övningar för terapeuten:

    • Reflektera över tillfällen i ditt där du har genomgått en stor transformation. Det kan vara något positivt eller negativt
    • Titta mer specifikt på tillfällen där du upplevt en ”själslig död”  Blev du rädd för ett totalt utslocknande ? Vilka strategier valde du för att överleva ? Var du i kontakt med någon form av autentiskt center, antingen inom eller utanför dig själv ?
    • Hur kom du igenom denna död för att sedan återfödas ? Vad hjälpte dig och vad hindrade dig ? På vilket sätt upplever du världen annorlunda ?

För dig som är intresserad av samtalsterapi i form av psykosyntes kan läsa mer på min hemsida.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.