Nyinsikt Nyinsikt

Terapi i form av Yoga och mindfulness

En del terapeuter rekommenderar yoga som komplement till samtalsterapi. I den amerikanska nättidningen Journal of Alternative and Complementary Medicine redovisas resultat från en studie som pekar på att yoga kan  förbättra allmäntillståndet för de som lider ångest och nedstämdhet.  I studien, som pågick under en 12-veckors period, delades deltagarna in i yoga-grupp och en traditionell motionsgrupp. Med hjälp av magnetröntgen kunde man konstatera att den första gruppen påvisade klart högre GABA-nivåer, en signalsubstans i centrala nervsystemet. Enligt forskarna finns ett samband mellan låga GABA-nivåer, depression och utbredd ångest.

Varje försöksperson ombads också bedöma sitt psykiska tillstånd. De som praktiserade yoga upplevde en betydande minskning av ångest och förbättrad sinnestillstånd, jämfört med gruppen som motionerade. Allt enligt huvudförfattaren Chris Streeter, MD, docent i psykiatri och neurologi, Boston Universitet. Denna utvärdering ligger också i linje med de utvärderingar som finns om mindfulness.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.