Nyinsikt Nyinsikt

Terapi-behandling av stress och utbrändhet

Det har nu gått mer än tio år sen begreppet utbränd eller som det idag kallas utmattningssyndrom/ utmattningsdepression dök upp som begrepp inom sjukvården.  Till en början rådde stor förvirring, inte minst bland läkare,  om hur den skulle diagnostiseras och behandlas.  Långa skrivskrivningar blev ofta följden då aktiva rehabiliteringsstrategier saknades till en början. Idag har kunskapen om hur utmattningsdepression ska identieras och behandlas förbättrats betydligt. Det som är mest påtagligt vid utmattningssyndrom är bristen på energi  Studier har visat att enbart vila räcker inte för att bli frisk. För att behandla de  vanligaste symptomen, som koncentrations- och sömnstörningar samt en oförmåga att hantera stress och nedstämndhet kräver mer aktiva insatser

För att få en effektiv behandling av utmattningsdepresson har flertalet av de större landstingen i Sverige bildad rehabiliteringscentra. Här erbjuds bl.a kurser i olika former av avslappningstekniker som t.ex mindfulness. Vid behov erbjuds också samtalsterapi som ger den drabbade bättre förutsättningar att hantera svåra situationer genom att ändra sitt förhållningssätt.  Även privatpraktiserade terapauter (främst i Stockholm) kan erbjuda samtalsterapi och mindfulness.

Vissa rehabilteringscentra bedriver också forskning. En av de viktigaste forskningsinstitutionerna är institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregonen. De bedriver bl.a forskning om hur huruvida stress kan leda till biologiska effekter som utvecklande av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Ett annat forskningsområde är hur sjukvården kan utveckla nya utredningsmetoder och behandling av utbrändhet. Ett tredje är hur man i arbetslivet kan förebygga utbrändhet.

I en av dessa studier framgår bl.a  att det är viktigt att utbrändhet behandlas i ett tidigt skede. I annat fall blir sjukskrivningstiden förlängd. Studien visar vidare att det inte föreligger några större skillnader mellan kön och åldergrupper vad avser vilka som drabbas och hur länge man är sjuk.

Även Stockholm har en omfattande forskning inom området. Här finns också ett rehabiliteringscenter, stressmottagningen, som samarbetar med Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Genom att  i huvudsak arbeta med ett hälsoinriktat perspektiv har stressmottagningen bl.a kunna uppvisa goda resultat vad gäller verktyg för beteendeförändringen  hos patienter med diagnosen utmattningsdepression.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.