Nyinsikt Nyinsikt

Högre medvetande i terapin (Del 8)

Åttonde delen av artikeln ”Synkronicitet och terapi”. Assagioli betonade inte, till skillnad från Jung, det ”kollektiva omedvetna” för att förklara transpersonella upplevelser i t.ex. terapi. Istället utvecklade han som tidigare nämnts en modell som visade på transpersonella sambandet mellan det högre medvetandet och det transpersonella Självet. Han utvecklade vidare tekniker som han kallade personell respektive transpersonell/andlig psykosyntesterapi.

Till del 1 (av 10), Uppsats om synkronicitet

Syftet med den förstnämnda är att psykologisk integrera olika delpersonligheter som vi är mer eller mindre medvetna om medan den sistnämnda syftar till en andlig utveckling där vi blir ett med något ”högre”. Transpersonell/andlig psykosyntes innebär också en integrering av ett personligt jag med ett större transpersonellt Själv.

synkronicitet-hogre-medvetenhet

Högre medvetande och det transpersonella Självet

I terapiboken Transpersonal Development introducerar han begreppen ”högre medvetandet” och det ”transpersonella Självet”.

I våra studier av människans psykiska natur har nu tiden kommit för att rikta vår uppmärksamhet mot den högre delen av det omedvetna: det övermedvetna och det andliga Självet. Inledningsvis behöver vi bekräfta det övermedvetnas verklighet, för det är ännu inte allmänt accepterat, särskilt inte på det vetenskapliga och psykologiska området, där det är en okänd företeelse……..

Det övermedvetna är en direkt upplevelse, precis som upplevelsen av en färg, ett ljud eller en känsla. Det är varken möjligt eller nödvändigt för någon att ”bevisa” förnimmelsen av rött eller grönt, glädje eller smärta, för dem som upplever sådana saker är de en psykologisk verklighet. …

Den inre upplevelsen av det transcendenta Självet, och dess intima förbindelse och förening med det personliga jaget, ger dem som har den en känsla av mening och inre expansion, vetskap om att på ett eller annat sätt ta del i det gudomliga varandet” Assagioli 1991).

Enligt psykosyntesterapins grundare Assagiolis är det ”högre omedvetna” är en källa för den högre intuitionen. Det är också källan för vår visdom, etik och för vår medkänsla för alla levande varelser. Det högre omedvetna är i hög grad en andlig värld (Daniels 2002, Assagioli 1993). Assagioli ger följande målande beskrivning av hur det högre medvetandet vaknar till liv Citat påminner i mycket om det som tidigare definierats som ”Flow”.

Det är ett harmoniskt inre uppvaknande, kännetecknat av en känsla av glädje och psykiskt klarhet som för med sig en upplevelse av livets mål och mening. Det skingrar många tvivel, erbjuder lösningen på många problem och ger en inre känsla av trygghet. Samtidigt väller det upp en insikt om att allt levande är ett, och en flödande kärlek gentemot medmänniskor och hela skapelsen uppfyller den vaknande individen.

Den tidigare personligheten, med dess vassa kanter och obehagliga egenskaper, tycks ha trätt i bakgrunden, och en ny kärleksfull och intagande individ ler mot oss och hela världen, angelägen om att vara vänlig, och tjäna och dela med sig av sina nyförvärvande andliga rikedomar som i sitt överflöd nästan tycks honom för mycket att bära.” (Assagioli 1993).

Det är också från det högre omedvetna som vi blir medvetna om det som Assagioli kallade vårt högre Själv. Han menade att skillnaden mellan det personliga och ens transpersonella högre Självet är att den förstnämnda upplever sig själv som separerat från allt.

Det transpersonella Självet däremot upplever, utöver en psykologisk integration, också en frihet och att vara en del av universum. Det är först när Självet är inkluderat i ens medvetande som det kan bli en fullständig upplevelse av harmoni.

Även om det inte är helt ovanligt med högre medvetandetillstånd i form av ”höjdpunkt-upplevelser” är det först när vi identifierar oss själva utifrån det högre Självet som vi närmar oss slutet av vägen för vår mänskliga utveckling. Det är här, i vår kontakt med det högre medvetandet, som vi kan uppleva t.ex. paranormala fenomen och andra typer av ”höjdpunkt-upplevelser”.

Det är också här som synkronistiska fenomen kan uppträda med hjälp av arketyperna eller med R.Assagiolis ord, som universiell energi. (Daniels 2002, Assagioli 1993).

Det tydliga sambandet mellan det ”högre omedvetna” och det transpersonella Självet har varit föremål för diskussion. T.o.m Assagiolis ägg-diagram har varit föremål för revideringar, i synnerhet vad gäller Självets placering.

I vissa reviderade modeller av ägg-diagrammet omger Självet hela ägget medan det i andra modeller har det ”övre Självet” kompletterats med ett ytterligare ”Själv” i gränslandet mellan det lägre omedvetna och det kollektiva omedvetna. (Association for the Advancement of Psychosynthesis 2003).

Ett exempel på ett sådant förhållningssätt kan skönjas i Löfwendahls kommentar om att den transpersonella psykologin inte enbart intresserar sig för s.k. höjdpunktsupplevelser utan också för t.ex andliga kriser eller själens mörka sidor (Löfwendahl 2003).

Arketypernas funktion

Även om R.Assagioli själv inte använde sig av Jungs koncept om arketyper så var de arketypiska symbolerna närvarande i hans teorier och övningar. Dels i arbetet med olika delpersonligheter och dels i arbetet med det transpersonella.

Utöver att vara en reflektion av en högre medvetandenivå utnyttjar Assagioli arketyperna och dess symboler för att öppna upp för en högre medvetandeprocess. En av R.Assagiolis mer kända visualiseringövningar ”inre läraren”, uppmanas klienten i terapi att uttrycka ett problem och be om förklaring och lösning. Denna ”inre lärare” är en arketyp och manifestation av vårt högre Själv (Assagioli 2002).

Betydelsen av intuition i terapi

Synkronicering är som tidigare nämnts intimt förknippat med intuition. Genom att utveckla vår intuitiva förmåga skapar vi förutsättningar för att också utveckla vår förmåga att se meningsfulla händelser i form av synkronicitet i våra liv.

R.Assagioli ansåg, som tidigare nämnts, att intuitionen har sin källa i det högre omedvetna. Denna förmåga är kanske den minst uppskattade och utnyttjade av människan. Denna oförmåga beror dels på att vi har svårt att erkänna att den överhuvudtaget finns och om vi gör det så tenderar vi att underskatta dess betydelse.

Om vi skulle utnyttja den förmåga så skulle det göra oss människor mer hela. Vi skulle få ett instrument som skulle göra det möjligt att uppfatta och förhålla oss till verkligheten på ett helt annat sätt.

Det som skiljer intuition från t.ex. tankar och känslor är att den är direkt. Den är syntetisk och individen har en upplevelse av helhet. I sin renaste (andliga) form uttrycks inte intuition i form av värderingar. Intuitionen går t.ex. bortom positiva eller negativa känslor.

Intuition är en av de funktioner som Assagioli nämner i sitt stjärndiagram. Direkt runt jaget följer viljan med dess hjälp jaget kan agera, kontrollera och dirigera de andra psykologiska funktionerna som ligger i stjärnans strålar: intuition, fantasi, impulsbegär, förnimmelse, emotion-känsla och tänkande. I R.Assagiolis tio psykologiska lagar framgår hur dessa funktioner interagerar med varandra.

Exempelvis säger den fjärde lagen att idéer och bilder tenderar att väcka emotioner och känslor som överensstämmer med dem medan den femte lagen säger att känslor och förnimmelser tenderar att väcka och intensifiera idéer och bilder som de överensstämmer eller är förenade med. (Assagioli 2002)

Den enda funktionen som inte uttryckligen nämns i dessa tio lagar är intuitionen. Den tycks ha en särställning. Enligt R.Assagioli har viljan inget direkt inflytande på intuitionen. Intuitionen kan dock påverkas indirekt.

Det första steget är att med viljan tygla distraktioner från de andra psykologiska funktionerna. Därefter kan viljan uppmuntra framkosten av intuition genom att formulera klara och precisa frågor till det supermedvetna. Assagiolis upplevelse var att svaren kunde komma direkt men oftast när vi minst anade det. Det är något som många också upplever i terapin.

Fortsättning del 9