Psykosyntes-terapi i Stockholm

Bli den du är

Home » Metoder » Psykosyntesterapi Stockholm

Den psykologiska modell som genomsyrar mitt terapeutiska arbete kallas psykosyntesterapi.

Modellen utvecklades av den italienska psykiatern Roberto Assagioli (1888 – 1974) och till­hör den trans­personella inrikt­ningen inom psykologin. Känne­tecknande för den trans­person­ella psykologin är att den komb­i­nerar det traditionella västerländska psykologiska syn­sättet med ett djupare exist­entiellt perspektiv.

Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen tillsammans med bland annat Freud och Jung. Med tiden kom han att allt mer lämna den freud­ianska psykoanalysen som han upplevde allt för begränsad och fokuserad på det sjuka hos människan.

psykossyntesterapi

Psykosynten utgår från det friska

Psykosyntesterapin utgår från det friska hos varje människa i stället för det sjuka. Men ibland kan vi fastna och behöva lära om eller lära nytt. En av psyko­syntesens grundteser är att vi har en inneboende förmåga en leva det liv vi önskar och mår bra av.

Men att plocka fram den för­mågan är lättare sagt än gjort. Inre konflikter och motstridiga känslor blockerar den naturliga förmågan som enligt psyko­syntesen finns inom alla människor.

Psykosyntesen menar att vi behöver utveckla tilliten till vår egen vilja för att komma vidare och växa som människor. Vår vilja behöver tränas på samma sätt som våra muskler för att må bra och fungera som den ska

Vad psykosyntes går ut på kan sammanfattas med ett citat av Roberto Assagioli:

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan. Den är för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem. Psykosyntesen är dem som är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”

Smärtan är inte i vägen – den är vägen

Vi utvecklas genom att utforska det svåra inom oss. Det kan låta motsägelsefullt, men genom att till exempel gå in på djupet i vår oro och ångest kan vi upptäcka att de är symptom på nedtryckta känslor och behov. Våra besvär är med andra ord ofta en frisk reaktion på en sjuk situation.

Med hjälp av Psykosyntesen kan vi få kontakt med våra djupaste värden och hitta det som ger oss mening. På så sätt kan vi skapa äkta relationer till oss själva och andra.

I en terapin arbeter jag och klienten tillsammans med att bland annat utforska och förstå hens upplevda svårigheter och rädslor. Med till exempel olika ”av-identifieringsövningar och integrerande övningar” kan klienten lära sig att släppa sina tillkortakommanden. istället kan hen utveckla sin verkliga vilja och medvetenhet.

Med det följer att klienten bli friare att agera istället för att enbart reagera. När klienten kan agera utitfrån sin verkliga vilja får hen nya möjligheter ändra sitt sätt att tänka och handla.

frihet
fangad

Psykosyntesens verktyg

För att förändra svåra och destruktiva mönster krävs en vilja till förändring. Det kan ske med olika verktyg som hjälper oss att skapa en balans mellan alla motstridiga behov och känslor.

Psykosyntesen erbjuder en rad sådana verktyg. Samtalet är grunden för vårt utforskande, men det behöver varvas med olika övningar, anpassade efter just dina behov. Vi kan till exempel använda oss av skrivövningar, bild- och symbol­arbete eller guidade medita­tioner.

Psykosyntes och andra metoder

Psykosyntesterapin införlivar även andra metoder som till exempel mindfulness, ACT (Acceptance Comittment Thera­phy) och KBT (kognitiv bete­ende terapi). Ett annat viktigt verktyg som jag själv ofta använder är Non­ Violent Communication (empatisk kommunik­ation).

Jag anpassar psykosyntes­tera­pin efter dina önskemål och förutsättningar. Psykosyntes kan användas i många olika samman­hang, t.ex vid dålig självkänsla, oro, medberoende och seperation.

I min artikel ”Psykosyntes: en samtalsmetod” kan du läsa mer om hur jag arbetar med psykosyntesterapi. I slutet av artikeln berättar jag också lite mer om Roberto Assagioli som utvecklade detta sätt att arbeta med människor i terapi.