Nyinsikt Nyinsikt

ACT

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en terapimetod som ibland kallas ”tredje vågens kognitiva beteendeterapi (KBT). ACT har visat sig vara framgångsrik bl.a vid behandling av depression, stress och kronisk smärta. Under senare tid har metoden också börjat användas för att lösa problem i parrelationer.

När vi konfronteras av obehagliga och smärtsamma upplevelser tenderar vi att försöka undvika dessa på alla möjliga sätt. Det kallar ACT ”upplevelsebaserat undvikande”. Det kan i förlängningen leda till destruktiva beteendemönster och psykologiska symtom som nedstämdhet, ångest, m.m.

Genom att arbeta med sin förmåga att acceptera sina upplevelser, att utforska sina värderingar och mål kan klienten uppnå det ACT kallar ”psykologisk flexibilitet, vilket innebär att klienten har tillgång till adekvata verktyg för att hantera psykologiska problem.

Den första hörnstenen i ACT-metoden är att lära klienten att hantera svårigheter genom att först identifiera och sedan acceptera ”svåra” tankar och känslor. För att kunna göra detta lär sig klienten en meditationsform som kallas mindfulness. Genom att ”stilla” sitt sinne och acceptera sin upplevelse kan klienten undvika att bli ett offer för sina tankar och känslor. Den andra hörnsten i ACT är klientens arbete med att utforska sina egna värderingar för att på så sätt kunna eventuellt kunna formulera ett syfte med sitt liv och om nödvändigt formulera konkreta mål för leva ett fullgott liv.

Du kan läsa mer i min artikel-samling om ACT.