Nyinsikt Nyinsikt

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en existentiell terapiform som har hämtat influenser från bl.a gestaltpsykologin, psykoanalysen och existentialismen, Den är till huvudsak en upplevelsebaserad terapiform för individer, par och grupper.

Ordet gestalt kommer från tyskan och betyder helhet vilket syftar på att människans kropp, tankar och känslor inte kan separeras från varandra. För att leva ett fullgott liv måste vi lära oss att leva och handla genom våra sinnen snarare än att låta vårt intellekt tolka våra upplevelser. I en terapeutisk situation betonas därför inte frågor om varför saker och ting händer. Istället söks insikter genom att utforska själva upplevelsen. Genom att klienten görs medveten om vad hon/han vill, känner och förnimmer i kroppen skapas förutsättningar att ta ansvar och hävda sig själv i förhållande till omvärlden.

I Gestaltterapi används ofta sk. rollspel för medvetandegöra och bearbeta smärtsamma upplevelser . Ett exempel på rollspel är arbetet med ”heta stolen”.Här ges klienten möjligheten att utforska och sätta sig in olika upplevelser genom att själv inta olika roller. Det kan t.ex. vara en dialog mellan klienten och en frånvarande förälder, Det kan också vara en dialog där klienten möter sig själv i unga år. Genom att klienten använder sin fantasi och känslomässig närvaro så kan han/hon själv nå en forsoning och läka sina sår. Denna typ av “inre dialoger” med sig själv använd även inom andra terapiformer, bl.a i psykosyntens.