Nyinsikt Nyinsikt

KBT

Kognitiv Beteendeterapi eller som det vanligtvis kallas KBT är en relativt modern terapimetod. , Den utvecklades ur de insikter som de kognitiva- och beteendeterapierna gav upphov till, nämligen att det går att förändra våra tanke- och beteendemönster. Dagens KBT kännetecknas av ett systematisk och målinriktat arbetssätt där såväl terapeut som patient är mycket aktiva.

Eftersom syftet med KBT-terapin är vanligtvis avgränsat till att behandla själva problemet snarare en dess orsak brukar målsättningen för terapin vara att identifiera vad som händer i nutid snarare än att utforska vad som har hänt i det förflutna. Genom att fokusera på att förändra negativa tanke- och beteendemönster kan kan vi bryta oss loss från det som begränsar oss. Det sker först genom att patienten/klienten lärs sig att förstå hur tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Nästa steg blir att successivt lära sig att hantera besvären genom att exponera sig för det som är obehagligt och hindrande..

Förutom det arbete som görs under en session brukar patienten/klienten även få hemuppgifter för att ytterligare förstärka sin upplevelse av kontroll över sitt liv

Genom att i ett tidigt skede i terapin klart avgränsa problem och målsättning blir det också möjligt att begränsa antalet terapibehandlingar över tid vilket är kostnadseffektivt.. Om det i den avslutande obligatoriska utvärderingen visar sig att metoden inte fungerar som den var avsedd kan det finnas skäl att överväga andra terapiformer, där kanske orsakerna till besvären utforskas.

Under de senaste åren har KBT fått en allt stark ställning Sverige, inte minst i Stockholm och andra storstäder. Dess starka ställning beror inte mist på att Socialstyrelsen sina nationella riktlinjer rekommenderar KBT vid behandling av bl.a ångest och depression. Vissa kritiker menar dock att andra terapier påvisar minst lika goda behandlingsresultat