Nyinsikt Nyinsikt

NVC

Nonviolent Communication, förkortat NVC, eller som det ibland kallas, Giraffspråket, är en metod för konflikthantering som utvecklades på 1970-talet. Utgångspunkten är att möten som sker med respekt och med ett icke-dömande förhållningssätt kan överbrygga olika former av motsättningar.

NVC-metoden som bl.a används av terapeuter för att lösa par- och familjekonflikter, bygger på ett antagandet om att alla våra handlingar bygger på en önskan om att få våra behov tillgodose. När vi känner oss trygga är vi öppna för kontakt och samarbete. När vi å andra sidan upplever att vi är på väg att kompromissa bort viktiga behov, så tenderar vi att bli dömande och ovilliga att diskutera.

För att överkomma en låsning i en parrelation kan en NVC-metod användas som bygger på att paret, var för sig, får möjlighet att på ett strukturerat sätt får tala till punkt. Det sker i fyra steg.

Den ena partnern börjar genom att uttrycka en observation. Det sker på ett sådant sätt att tolkningar undviks. För att åstadkomma en gemensam grund att stå på är det bättre att säga: ”vi har ett problem” snarare än att säga; ”Det är ditt fel att vi har problem”. När problemet har formulerats går hon/han vidare med att försöka uttrycka vad hon/han känner. Om det sker utan anklagelser påbörjas en process där hon/han tar ansvar för sin upplevelse. Det i sin tur hjälper ”motparten” att förstå, utan hon/han inte behöver gå i försvar, eftersom ingen kritik har framförts. Därefter uttrycker partnern sina behov vilket visar att hon/han ansvar för sina känslor samtidigt som ”motparten” förhoppningsvis ser att partnern enbart uttrycker mänskliga behov och inget annat När partnern avslutar med att framföra ett önskemål så behöver ”motparten” inte se det som krav och kan därför möta önskemålet med empati.

När detta har genomförts är det ”motpartens” tur att försöka nå fram med ovannämnda metod. Förhoppningsvis möjliggör den empatiska kommunikationen att båda kan få på sina känslor och behov bekräftade.

Kurser i NVC bedrivs på flera håll i Sverige, bla i Stockholm.