Samtalsterapi Stockholm

Dags för samtalsterapi?

Funderar du på att gå i ind­ivid­anpassad samtals­terapi i Stock­holm? Det kan finnas många anled­ningar för dig att söka hjälp. Här är några exempel:

  • Har du en dålig självkänsla?
  • Svårt att sätta gränser?
  • Vill du växa som människa?

Boka ett möte för samtalsterapi

Min mottag­ning finns centralt pla­cerad på Söder­malm. Jag har korta väntetider om du är flexibel med tider. Jag tar även emot klienter vissa kväller och helger. Bokning med 50 % pris­avdrag vid första besöket (endast vardagar 8-17-ej video).

bokning
videmote

Video-möte

Om du av olika skäl inte inte kan komma till min mottagning erbjuder jag samtalsterapi via video med dator/mobil. Läs mer om vad som krävs och vilka speciella regler som gäller.

Varför samtalsterapi?

Det finns många anledningar till att gå i individuell samtalsterapi Stockholm. Det kan handla om att få hjälp med att hantera dålig självkänsla, stress, ångest , depressioner och olika former av beteende-problem. Det är bara några exempel på områden där samtalsterapi kan vara ett stöd för att komma vidare i livet.

Som samtalsterapeut möter jag problem av olika slag. Den gemen­samma nämnaren är att jag alltid försöker hjälpa mina klienter med att komma vidare genom att varsamt våga tala om det som är oklart och svårt. Tillsammans ut­for­skar vi alter­nativa för­hållnings­sätt som gör det möjligt för dig att hitta ett inre lugn och mer glädje.

Du varmt välkommen att kontak­ta mig för ett första förut­sättnings­löst möte. Men innan du gör det så föreslår jag att du läser lite om hur jag arbetar.

Ett inledande möte

Första mötet handlar främst om att vi ska lära känna varandra. Vi börjar med att gå igenom hur du ser på dina problem, din livs­situation och dina eventuella tidigare erfarenheter av sam­tals­terapi.

Du får möjlighet att ställa frågor som du event­uellt har om vad det innebär att gå i samtals­terapi.

Vid behov kan jag använda mig av ett verktyg för person­lighets­analys som kallas Enneagram. Det är ett enkelt och snabbt sätt att bättre förstå din person­lighet.

Hur jag arbetar som samtalsterapeut

I likhet med många andra samtals­terapeuter i Stockholm som har en Psykosyntes-inrikt­ning använder jag mig ofta av verktyg som är hämtade från NVC  och ACT. Som framgår av namnet sam­tals­terapi så är ”samtalet” ett viktigt verktyg.

Genom att samtala hjälps vi åt att identi­fiera och kon­kret­isera dina problem och behov. Detsamma gäller när vi talar om lösningar. Det viktiga här är att vi hittar ett sätt att arbeta som fungerar för dig.

Att gå i samtalsterapi är inte bara ett intellektuellt samtal. För dig som ofta ”tänker” mer än du ”känner” brukar jag före­slå övningar som gör att du också kommer i kontakt med dina känslor. En del av de öv­ning­ar som vi jobbar med kan du också ta med dig hem så att du kan fortsätta ditt arbete på egen hand.

samtal

Vad brukar hända?

Vad som brukar hända när vi pratar och reflekterar är att du kommer märka att du antag­ligen bär på en del motstridiga tankar, känslor och viljor som gör det svårt för dig i vardagen.

Bara genom att bli mer med­veten om dessa konflikter och hur de kan påverka dig i olika situationer kan du börja bygga en bättre grund för ett nytt förhållnings­sätt och stärkt själv­känsla.

När du har fått en uppfattning om vad det är som gör det svårt att t.ex. bryta negativa mönster kan vi börja arbeta med något som i psykologiska termer kallas; acceptans, integrering och transformering.

I grova drag kan man säga att det är en process som går ut på att ge dig bättre förutsättningar att åstadkomma en verklig för­ändring i ditt liv. En förändring som gör att du känner dig friare och mer och mer handlings­kraftig i besvärliga situa­tioner.

Utvärdera vårt möte

För att våra möten ska bli bra är det viktigt att du känner ett för­troende för mig. Att gå till en för dig okänd samtals­terapeut är tyvärr lite som att ”köpa grisen i säcken”. Min erfarenhet är att du redan efter ett eller två möten kan avgöra om det finns förut­sättningar till ett fruktsamt samarbete.

Om jag har väckt din nyfiken så är du välkommen att höra av dig. Jag har min mottagning på Söder­malms höjder.  Vad du bör tänka på innan du be­stämm­er dig för att prova på samtals­terapi är att det kräver ett visst åtagande från din sida.

Varje session är vanligtvis 50 minuter, men jag erbjuder också dubbla sessioner om du vill det.

Fler frågor?

Om du vill veta mer om individ­-anpassad samtals­terapi i Stock­holm är du väl­kommen att läsa mina artiklar min artikelkatalog.

Om du hellre vill gå tillsammans med din partner klicka på länken nedan för mer in­forma­tion.