KBT program för par

5 möten under 10 veckor | Hemläxor


KBT-stockholm
Ett strukturerat KBT-program för par

Som ett alternativ till mer tra­ditionell parterapi erbjuder jag ett program med kognitiv beteende­terapi (KBT) som grund för er som vill arbeta system­atiskt med er relation under en begränsad tid.

Jag kallar det ”5-stegs KBT-program för par” för att särskilja det från mina övriga tjänster. I detta program arbetar vi fram­förallt med att förändra negativa tankar, känslor och beteenden som kan undergräva en relation.

Acceptera varandras olikheter

Programmet kommer hjälpa er att bättre förstå och acceptera era olikheter. Målet är att ni ska få bättre förut­sätt­ningar att känslo­mässigt närma er varandra.

För att lyckas är det avgörande att ni båda är motiverade och ser det som ett gemensamt projekt. Våra möten på min mottagning och de övningar ni gör mellan träffarna kommer förhoppningsvis att förstärka den känslan.

Tio veckor med parterapi

Vi ses varannan vecka på min mottagning ”Ny Insikt” för 90 minuter långa parterapi-sessioner. I pro­gramm­et ingår hemuppgifter som ni gör inför varje träff.

Varje session delas upp i tre delar: Vi börjar med att samtala kring ett specifikt tema (se delmomenten). Sedan arbetar vi med praktiska övningar för att fördjupa era insikter. Vi avslutar med att gå igenom och följa upp era hemuppgifter.

Hemuppgifterna är huvud­sak­ligen hämtade från KBT (Kog­nitiv Beteende Terapi). Öv­ning­arna ska vara en hjälp för er att komma igång direkt med ett förändringsarbete.

KBT-Programmets 5 delmoment

1:a mötet: Hälsokontroll av relationen

Syftet med det första mötet är att vi ska skapa en gemensam bild av hur er relation ser ut i dag, som vi sedan kan jobba vidare med under programmet.

Vi börjar med att identifiera relationens styrkor och svag­heter. Sedan tittar vi på vad som behöver förändras och hur det ska gå till.

Ni kommer att få många frågor om er relation som kan vara lätta eller svåra att svara på. Ni kommer också att var för sig få berätta hur ni ser på er relation i dag, utan att bli avbrutna.

Är det något som har förändrats över tid? Vad fungerar bra och vad vill ni förbättra mellan er?

När vi utforskar detta kommer vi också att använda den hem­övningar­ ni gjort inför mötet.

2:a mötet: Identifiera styrkor och svagheter

Andra gången vi ses ska vi för­söka förstå varför ni upplever problem i er relation. Vi kommer att använda olika verktyg som ni får tillgång till inför mötet.

De hemuppgifter ni har gjort ska hjälpa oss reda ut hur och varför ni reagerar som ni gör i olika situationer. Ni kommer också få en bättre förståelse för varför det är så svårt att bryta ett destruktivt mönster när de väl har uppstått.

För att bättre förstå era styrkor och till­korta­kommanden kommer vi använda person­lighets­analys-­verk­tyget Enne­agram.


övningar

Radda relationen med KBT-ovningar

3:e mötet – Åstadkomma en förändring

Tredje gången vi träffas är det dags att utforska alternativa strategier och bryta destruktiva mönster. Det gör vi genom att öka förståelsen för och accept­ans­en av varandras olika känslor och behov.

Under det här mötet blir ni introducerade till övningar hämtade från terapimetoden ACT (Acceptance commitment therapy). Ni kommer att få en inblick i vad accept­ans innebär och hur det kan föra er relation framåt. Acceptans i det här samman­hanget betyder inte att ge upp sina egna känslor och behov.

I stället handlar det om att göra ett aktivt val och sluta försöka för­ändra varandra utan accept­era varandras förut­sätt­ningar och olik­heter.

4:e mötet – kommunikation med medkänsla

Det fjärde mötet fokuseras på hur vi kan bli bättre på att kommun­icera och lyssna på varandra. Att inte kunna kommun­icera känslor och behov är en vanlig orsak till kon­flikter och svårig­heter i en relation.

För att utveckla vår förmåga att kommunicera kommer vi använda ett verktyg som kallas NVC (Nonviolent Commun­ication). Det går ut på att undvika värde­laddade anklagelser och istället fokusera på varand­ras känslor och behov. Ni introduceras till ett nytt förhållnings­sätt i relationen som kan skapa nya möjlig­heter att förstå varandra och kompro­missa för att komma vidare.

NVC-metoden kräver mycket övning. Därför kommer ni att få övningar att genomföra både under vårt möte och mellan mötena genom hemövningar.

5:e mötet – Hur går ni vidare?

Under det avslutande mötet koncentrerar vi oss på hur ni bäst kan fortsätta utveckla ert förhållande efter avslutat program. Inför mötet har ni gjort en  kompletterande analys på mejlen med hjälp av ett så kallat Enneagram som underlag för diskussionen.

Avslutningsvis kommer vi sammanfatta våra erfarenheter av programmet. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra.

KBT Stockholm

Behov av fortsättning?

Programmet är uppbyggt för att genomföras på 10 veckor. Om ni behöver mer tid för något moment kan vi komma överens om en förlängning, om ni så önskar.

Om ni efter programmet upp­lever att ni behöver mer hjälp så är ni självklart också alltid välkomna att boka ett möte för parterapi.

Tidpunkt och pris

Priset för program med fem parterapi-sessioner, hem­övningar och doku­menta­tion är 4 050 kronor (inklusive moms för privat­personer).

Genom att boka ett helt pro­gram sparar ni 10 % av kost­naden för mot­svarande antal sessioner hos mig i tradi­tionell par­terapi. Som bonus får ni en dokumentation av era hem­upp­gifter utan kostnad.

Om ni är tveksamma till att binda upp er för ett helt program kan vi börja med ett ”prova-på” samtal för att sen bestämma hur ni vill gå vidare.

Jag kan tyvärr inte erbjuda denna delvis internetbaserade tjänst just nu p.g.a tekniska problem. De flesta delarna kan dock erbjudas inom programmet: terapi-kurser under 10 veckor.